Allt mer troligt att etableringsjobb införs

Nr 4/2018

Fack, arbetsgivare och regering är överens om etableringsjobb. Förhoppningen är att denna subventionerade anställningsform ska leda till att minst 10 000 nyanlända och långtidsarbetslösa kommer i arbete.
Det var den 5 mars som regeringen och arbetsmarknadens parter presenterade en avsiktsförklaring vad gäller etableringsjobb vars syfte är att etablera nyanlända och långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden och samtidigt underlätta arbetsgivarnas framtida kompetensförsörjning.
Livs tillhör de åtta LO-förbund som tidigare sagt ja till en princip-överenskommelse med arbetsgivarna om etableringsjobb, vilket var en förutsättning för att förhandlingar med staten skulle inledas, se Mål & Medel nr 12/2017.
– Vi är fortfarande med på tåget. Vi tror att det här är positivt för livsme-delsindustrin. Inte minst då det kan underlätta pensionsavgångar, säger Jolan Wennberg, Livs andre ordförande och förhandlingsansvarige.
Han har också tidigare understrukit att det känns bra att göra något när så många står utanför arbetsmarknaden. Det är en väldigt speciell situation som det är viktigt att komma till rätta med.
Han vet också att det finns ett stort arbetskraftsbehov inom industrin.
En stötesten har varit att få staten att skjuta till pengar så att ersättningen till den etableringsanställde motsvarar kollektivavtalets lägsta lön. Det har nu regeringen ställt sig positiv till. Enligt avsiktsförklaringen blir arbetsgivarens totala lönekostnad 8 400 kronor per månad och statens individersättning max 9 870 kronor i månaden 2019. Målsättningen är att 10 000 personer ska få arbete på det här sättet.
– Att statens ersättning går direkt till den enskilde tycker jag är bra. På så sätt minimerar vi risken att oseriösa företag stoppar pengarna i egen ficka, säger Jolan Wennberg och påpekar att det även kommer att finnas en partsgemensam nämnd som ska se till att anställningarna inte missbrukas.

Parterna är överens om att det ska krävas kollektivavtal för att få ta emot etableringsanställda som också ska ges möjlighet att delta i sfi och annan kortare utbildning. Yrkesvux kommer därför att byggas ut.
I överenskommelsen mellan parterna står att det handlar om en tillfällig lösning som ska gälla i fem år och som är möjlig att säga upp efter tre år. Etableringsanställningen är också en tidsbegränsad anställning. Målet är att den efter två år ska övergå till en tillsvidareanställning på heltid hos arbetsgivaren.
Men det kommer att dröja tills denna anställningsform kan vara igång. Det finns en del frågor kvar att lösa. Det handlar om hur själva matchningen till dessa anställningar ska gå till. Det handlar också om hur trygghet i form av sjukpenning, a-kassa och föräldra-penning ska beräknas. Regeringen måste också notifiera statligt subventionerad anställning (en statsstödsanmälan) till Europeiska kommissionen. Sist men inte minst, så måste riksdagen fatta beslut vilket inte kommer att hinnas med förrän våren 2019.
Ambitionen är att etableringsjobb ska vara verklighet andra halvåret 2019. Då måste även förbundsvisa avtal ha tecknats. För Livs handlar det om att komma överens med Livsmedelsföretagen.
– Vi vet att Livsmedelsföretagen är positiva men vi har inte inlett några konkreta förhandlingar, säger Jolan Wennberg.