Arbetsmiljöverket: ”Bolagen ska själva skaffa kunskap”

Nr 12/2017

Det var vid en oannonserad inspektion den 21 juni 2016 som Arbetsmiljöverket upptäckte att slakteriet använde en vattenvärmare, som är en så kallad besiktningspliktig trycksatt anordning, trots att den inte godkänts vid besiktning.
Skälet till att besiktningsorganet underkänt tryckkärlet var att det fanns tipprisk då kärlet, som rymmer 550 liter och står cirka två meter upp på en hylla, hade en sönderrostad bottenkrans.

Överträdelsen ledde till att Delsbo Slakteri AB fick ett föreläggande med sanktionsavgift på 20 000 kronor.
Slakteriet bestred föreläggandet på den grunden att någon information om det underkända tryckkärlet inte nått företagsledningen och att man därför inte vidtagit några åtgärder. Tryckkärlet/tanken hade åtgärdats omgående när slakteriet blev informerat om skadan.
Eftersom företaget inte godkände föreläggandet ansökte Arbetsmiljöverket hos Förvaltningsrätten i Falun om att sanktionsavgiften skulle dömas ut. I ansökan skriver verket att besiktningsorganet vid besiktning konstaterat att tryckkärlet inte uppfyller kraven i föreskrifterna och att ny besiktning erfordras efter åtgärdande.
Detta hade enligt besiktningsmannen rutinmässigt kommunicerats med såväl personal på plats som genom brev till företaget.
Arbetsmiljöverket påpekar också att ”det åvilar bolaget att själva skaffa sig kunskap om innebörden av besiktningsintyget och åtgärda i enlighet med detta”.

Förvaltningsrätten konstaterar nu att den som driver verksamheten där överträdelsen har skett har ett strikt ansvar, det krävs varken uppsåt eller oaktsamhet för att sanktionsavgift ska tas ut. ”Det förhållandet att bolaget uppger att man inte har blivit informerad om att tanken inte var godkänd medför inte att det fråntas sitt ansvar att försäkra sig om att utrustningen är besiktad enligt föreskrifterna”.
Och därför döms Delsbo Slakteri AB att betala sanktionsavgiften.