Larm om brister ledde till krav på åtgärd

Nr 5/2018

Arbetsmiljöverket har beslutat om ett vitesföreläggande för att förmå Signal & Andersson Charkuterifabrik AB i Västra Frölunda att med hjälp av en extern oberoende resurs göra en riskbedömning och upprätta en handlingsplan efter larm om stora brister i den psykosociala arbetsmiljön.
I slutet av juli förra året begärde ett skyddsombud i brev till Arbetsmiljöverket att verket skulle meddela ett föreläggande eller förbud mot företaget. Bakom begäran låg brister i
den psykosociala arbetsmiljön och i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det handlade om hot, kränkningar och trakasserier liksom bristande ledarskap.
Arbetsmiljöverket genomförde en inspektion på fabriken i november vilket ledde fram till krav på en undersökning av arbetsförhållandena och att utifrån resultatet göra en riskbedömning och vidta åtgärder. För genomförandet skulle företaget anlita sakkunnig hjälp utifrån (Mål&Medel nr 2/2018).
Signal & Andersson har gjort en kartläggning, men utan extern hjälp.
Skyddsombuden har i en inlaga påpekat att anställda inte vågar prata öppet om vad de utsatts för, och att antalet kränkningar och hot ökat sedan Arbetsmiljöverkets inspektion. Skyddsombuden anser att företaget inte har nödvändig kompetens för den egna undersökningen.

Arbetsmiljöverket är av samma åsikt och kräver att Signal & Andersson senast den 31 augusti utifrån den undersökning som gjorts ska anlita sakkunnig hjälp utifrån och göra en skriftlig riskbedömning samt ta in de risker som identifieras och som inte åtgärdas omedelbart i en skriftlig handlingsplan.
Föreläggandet är förenat med ett vite om 75 000 kronor.