Larm om stora brister i psykosocial arbetsmiljö

Nr 2/2018

Det finns stora brister i den psykosociala arbetsmiljön på Signal & Andersson Charkuterifabrik AB i Västra Frölunda konstaterar Arbetsmiljöverket. Det förekommer utskällningar, hot och stressande uttryckssätt från högsta ledningen och nedåt i organisationen.

I slutet av sommaren begärde ett skyddsombud i brev till Arbetsmiljöverket att verket skulle meddela ett föreläggande eller förbud mot företaget. Bakom begäran låg brister i
den psykosociala arbetsmiljön och i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

På grund av skyddsombudets begäran genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion på fabriken i november. I en så kallad underrättelse om föreläggande/förbud till Signal & Andersson har Arbetsmiljöverket redovisat vad som framkom under inspektionen.
Enligt verket förklarade då skyddsombuden bland annat att det förekom utskällningar och hot, från högsta ledningen och nedåt i organisationen. Anställda som anmält sig sjuka rings in för att jobba och hotas med att i annat fall bli av med jobbet. Inringningarna i sig ska ha lett till sjukskrivningar.

I januari förra året upprättades spelregler för hur man ska vara mot varandra inom företaget. Som hur man bemöter varandra och visar respekt. Enligt skyddsombuden fungerade reglerna inte alltid i praktiken. Även om inringningarna och avvikelserna från spelreglerna blivit färre kvarstår problemen ansåg skyddsombuden.
Med anledning av det som framkom vid inspektionen överväger Arbetsmiljöverket att besluta om ett vitesföreläggande med krav på åtgärder som ska vara genomförda senast 30 april. I underrättelsen till företaget påpekade verket ”att det finns behov av att förtydliga reglerna för hur personalen ska agera när det förekommer kränkningar och hot samt hur stöd och hjälp ska fungera”.

Arbetsgivaren behöver försäkra sig om att reglerna är kända och att de efterlevs tillade man.
Förutom bättre rutiner när det förekommer kränkningar och hot ställde också Arbetsmiljöverket krav vad gäller den enkätundersökning om psykosocial arbetsmiljö som företaget planerar.
Undersökningen ska utföras på ett sätt som tar hänsyn till de språksvårigheter som finns (inom företaget finns 22 olika kulturer och språk) och för detta ska extern resurs med den kompetens som behövs anlitas.
Och undersökningen ska bland annat ta upp om arbetstagare upplevt kränkande särbehandling och i så fall om de fått hjälp och stöd med anledning av detta, om det är känt vem man vänder sig till om kränkande särbehandling upplevts, om resurserna för arbetet är anpassade till kraven och om det finns arbetsuppgifter och arbetssituationer som är starkt psykiskt påfrestande.

Signal & Andersson har i ett brev till Arbetsmiljöverket förklarat att man kan uppfylla verkets krav innan den 30 april. Enkätundersökningen ska göras på svenska och engelska och för att kunna vara säker på att den förstås av all personal ska interna tolkar utses för olika medarbetargrupper.
Vidare har rutiner/handlingsplan för kränkande särbehandling uppdaterats och förtydligats, och de kommer att tas upp på kommande fabriks- och avdelningsmöten.
Om Arbetsmiljöverket nöjer sig med detta svar återstår att se.