Livs säger ja till etableringsjobb

Nr 12/2017

Livs har sagt ja till den princip-överenskommelse om etableringsjobb som slutits med arbetsgivarna. Nu ska förhandlingar med staten inledas och därefter kommer det att handla om att sluta avtal inom varje bransch.
Det var den 19 september som tretton LO-förbund, däribland Livs, kallade sina arbetsgivarorganisationer till förhandling för att hitta en lösning för att få nyanlända och långtidsarbetslösa att komma i arbete.

Nu har åtta av LO-förbunden, däribland Livs, sagt ja till det förslag till etableringsjobb som representanter för fack och arbetsgivare förhandlat fram under hösten. Förslaget omfattar nyanlända som fått uppehållstillstånd de senaste tre åren och personer under 25 år som varit arbetslösa i sex månader och de över 25 år som varit arbetslösa i minst ett år.
En förutsättning för parterna har varit samsynen att det inte är rimligt att det i en rådande högkonjunktur, då företag har behov av att anställa, samtidigt finns en stor grupp människor som inte har arbete.
– Det känns bra att vi kan göra något när så många står utanför arbetsmarknaden. Det här är en väldigt speciell situation som vi måste komma till rätta med, säger Jolan Wennberg, Livs andre ordförande och förhandlingsansvarig.

Enligt det förslag som nu ligger är ett etableringsjobb en form av visstidsanställning som kan pågå i max två år. Det är också ett jobb där utbildning ska ingå, på arbetstid eller efter jobbet, utan att det påverkar lönen. Det kan handla om svenskundervisning, SFI, eller annan utbildning som behövs för att klara jobbet, som staten ska stå för.
Att det finns kollektivavtal är ett krav. Ersättningen ska motsvara avtalets lägstalön och utgöras av en lönedel på 8 000 kronor och ett etableringsbidrag från staten som betalas direkt till den etableringsanställde. Målsättningen är att denne efter två år ska få en tillsvidareanställning hos arbetsgivaren.
– Det vi sagt ja till är en principöverenskommelse om etableringsjobb. Nästa steg blir att förhandla med staten om vad den kan skjuta till för att få det hela att fungera. Därefter återstår för oss att förhandla med Livsmedelsföretagen om vad som ska gälla inom vår bransch, säger Jolan Wennberg.
Som i alla förhandlingar har det varit ett givande och tagande, berättar han. Arbetsgivarna har varit tydliga med att deras nettokostnad per person ska vara max 8 000 kronor och facken har varit tydliga med att det är avtalsenliga löner som ska gälla. Därför är de kommande förhandlingarna med staten viktiga, ska modellen fungera måste staten skjuta till medel både till etableringsbidrag och utbildning.

Jolan Wennberg understryker att systemet med etableringsjobb är en tillfällig lösning som ska gälla i fem år och som är möjlig att sägas upp efter tre år. Hans förhoppning är att modellen kommer fungera som det är tänkt och att dessa anställningar inte kommer att missbrukas.
– Det kommer också finnas en partsgemensam nämnd som ska se till att så inte sker. Det kommer också krävas att arbetsgivaren meddelar regionen om de avser att använda sig av etableringsanställningar och där klubb finns ska överenskommelse träffas innan införandet. Det är bra och innebär att vi får en bättre kontroll jämfört med andra anställningsstöd.

• Hur många etableringsjobb kan det handla om inom livsmedelsindustrin?
– Det är svårt att säga. Vi vet att det finns ett stort behov av nyrekrytering inom svensk industri. Samtidigt har vi inte gått in i dessa förhandlingar för att det finns ett stort behov att anställa utan för att det står väldigt många utanför arbetsmarknaden som behöver komma in.
malin klingzell-brulin
Fotnot: Mål & Medel har tidigare skrivit om LO:s förslag som kallats utbildningsjobb. Etableringsjobb är nu resultatet efter att parterna förhandlat.