Ny uppförandekod efter #metoo-rörelsen

Nr 5/2018

I kölvattnet av metoo-rörelsen har Livs förbundsstyrelse antagit en uppförandekod som gäller alla anställda, alla förtroendevalda och alla som arbetar på uppdrag av Livs.

Livs uppförandekod vilar på förbundets värdegrund som utgörs av alla människors lika värde och rätt, solidaritet och demokrati. Med det följer nolltolerans mot trakasserier av alla slag.
– Jag vill vara jättetydlig, uppförandekoden handlar inte bara om sexuella trakasserier utan alla former av trakasserier, säger Solweig Larsson, Livs tredje ordförande.
Det är till Solweig Larsson, i egenskap av personalansvarig på Livs, som den som får kännedom om brott eller utsätts för brott mot uppförandekoden ytterst uppmanas att vända sig till.
– Det finns lite olika val och vägar att gå, men i slutänden är det till mig som man ska vända sig.

Syftet är även att förebygga trakasserier genom att alla är vaksamma och uppmärksamma på att koden efterlevs.
– Vi har sagt att vi ska prata om vår uppförandekod i alla lägen.
Solweig Larsson förklarar att det innebär att aktiviteter inom Livs ska inledas med information om hur alla ska uppträda och förhålla sig gentemot varandra.
– Det har funnits en kod tidigare men den har varit inriktad på fackligt arbete utomlands. Denna nya gäller oavsett var vi befinner oss, berättar hon.
Förutom själva uppförandekoden finns också en checklista för vad som gäller rent praktiskt om någon utsätts för trakasserier eller kränkande särbehandling.
– Visserligen har alla former av trakasserier varit kända men det mesta arbetet har varit inriktat på att motverka trakasserier som hör ihop med etnicitet, sexuell läggning och kön, säger Solweig Larsson och fortsätter:
– Metoo visade att vi måste bli mycket mer aktiva när det gäller sexuella trakasserier då det är betydligt mer utbrett än vad som tidigare varit känt.

Solweig Larsson understryker att uppförandekoden också berör en rad andra områden där den som företräder Livs måste tänka sig för oavsett om det är under arbetstid eller fritid.
– Är du förtroendevald eller anställd så kan du inte checka ut. Du kan inte sitta som förtroendevald eller anställd och tycka en sak och sedan agera helt annorlunda när du är privat. Värdegrunderna som vi säger att vi står för, ska vi stå för dygnets alla timmar.
En företrädare för Livs får till exempel aldrig utnyttja sin position på ett otillbörligt sätt. Inte ge andra fördelar som de normalt inte skulle ha haft. Inte kräva eller förvänta sig olika tjänster eller förmåner.
Diskriminering är självklart inte heller tillåtet vad gäller kön, religion, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder.
En företrädare för Livs får inte medverka till korruption genom att ge eller ta emot mutor varken i form av pengar eller andra förmåner som syftar till att ge fördelar gentemot andra.
Det är också viktigt att undvika alla former av kontakt med den organiserade brottsligheten. Vid val av hotell, restaurang och övriga leverantörer ska det finnas kollektivavtal.
Köp av sexuella tjänster är inte tillåtet. Det gäller även besök på porr-, striptease- och liknande klubbar. Sexuella övergrepp är förbjudet och även sexuella kontakter med barn.
Teknisk utrustning som Livs håller med får inte användas för att titta på eller sprida pornografiskt material. All befattning med barnpornografi är förbjudet även utanför uppdraget.
När det gäller narkotikaklassade preparat är all form av befattning och handhavande förbjudet om det inte avser receptförskriven medicin för eget bruk.
Till alkohol gäller ett restriktivt förhållningssätt. Alkohol är inte tillåtet under arbetstid. Förbundets alkoholpolicy ska följas.

Den som bryter mot uppförandekoden kan bli föremål för interna disciplinära åtgärder och i vissa fall lagföring.
– Att tänka efter före man gör något är en bra grundregel. Uppförandekoden handlar ytterst om att vi ska behandla varandra väl. Den är också till för att värna om förbundets goda rykte och behålla en trovärdighet för oss som organisation, säger Solweig Larsson.
• Hur sprids information om koden?
– Den ligger på intranätet som gör att alla med förtroendeuppdrag kommer åt den. Vi har också sagt att vi ska göra en populärversion som kan spridas på klubbarna och läggas ut när förbundet har större samlingar.