Parterna positiva till utbildningsjobb

Nr 10/2017

Mitt under högkonjunkturen finns det ungefär 250 000 arbetslösa i Sverige, inklusive de nyanlända, och 100 000 lediga jobb. Det råder brist på arbetskraft med rätt kompetens. LO vill lösa detta genom utbildningsjobb.

Eftersom Svenskt Näringsliv inte längre ställer upp som motpart har alla LO-förbund förutom Transport, samtidigt skickat en förhandlingsframställan till sina respektive motparter, alltså till 33 arbetsgivarförbund. Det skedde under en presskonferens den 19 september.

För Livs del gick en förhandlingsframställan iväg till motparten Livsmedelsföretagen.
– Vi vill bidra konstruktivt för att lösa ett problem på svensk arbetsmarknad. Det finns grupper som står långt från arbetsmarknaden samtidigt som företagen har behov av att anställa, exempelvis finns det brist på styckare, säger Eva Guovelin, Livs förbundsordförande.
Hon betonar att någon form av utbildningsinsats är ett måste och att förhandlingarna i ett första skede ska ske gemensamt.
LO har utsett en förhandlingsgrupp för detta. Tanken är att den ska förhandla fram ett ramavtal för att få med regeringen och därefter ska respektive förbund förhandla.
– Jag tror att det krävs en trepartslösning där staten går in med stöd för att på så sätt minska lönekostnaden och att anställningen kombineras med utbildningsinsatser. Inte att lagstifta om sänkta löner som Alliansen vill, säger Eva Guovelin.
Trots den snabba tekniska utvecklingen under senare år har livsmedelsbranschen fortfarande problem med att den inte ses som en tekniskt utvecklad bransch.
– Teknikutvecklingen pågår ständigt inom livsmedelsindustrin och då måste det också till kompetensutveckling för våra medlemmar. Alldeles för många uppger att de inte får någon kompetensutveckling över huvud taget, säger Eva Guovelin.

Livsmedelsföretagens tillförordnade vd Anders Canemyr säger att man fått Livs förhandlingsframställan och att man ställer sig positiv till den:
– Vi välkomnar att fackförbund inom LO vill inleda samtal och förhandlingar om etableringsanställningar. Vi förordar att vi påbörjar samtal i närtid och att dessa inkluderar tjänstemannafacken.

• Ni väljer att kalla det samtal om etableringsanställningar och inte om utbildningsjobb. Hur kommer det sig?
– Det finns ingen anledning att fästa vikt vid vad vi kallar det, nu gäller det att lösa frågan, säger Anders Canemyr