Tre olyckor på en månad på Atria

Nr 1/2018

Bristande rutiner i arbetsmiljöarbetet och tre olyckor har lett till att Atrias anläggning på Fosie industriområde i Malmö åtalsanmälts av Arbetsmiljöverket som kräver omfattande åtgärder.

Arbetsmiljöverkets inspektion föranleddes av tre allvarliga arbetsplats-olyckor i november 2016.
Den 7 november slant en anställd på underhållsavdelningen med en kniv, skar av en fingertopp och blev sjukskriven tre veckor.
Den 29 november skulle en annan anställd byta en längdskärningskniv. Då kniven skulle justeras skadade den anställde sin hand och kördes i privat bil till sjukhus där handen fick sys med fyra stygn.
Ingen av dessa olyckor utreddes ordentligt, påpekar Arbetsmiljöverket i en skrivelse till företaget. De anmäldes heller inte till Arbetsmiljöverket och har därför åtalsanmälts.
Fredagen den 25 november klämde en operatör fingrarna och fick skelettskador på två fingrar.
Olyckan anmäldes till Arbetsmiljöverket och en intern olycksutredning var genomförd vid inspektionen i januari. Förebyggande åtgärder var skrivna i löptext, men inte inlagda i handlingsplanen som även innehöll bristfälliga uppgifter. Även denna olycka har åtalsanmälts.

Vid inspektionen var det även oklart om samtliga chefer och arbetsledare erhållit tillräcklig kompetens i företagets arbetsmiljöarbete och nya data-arbetsmiljösystem.
Det framkom också att årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, inte genomförts. Därtill ett ytterligare ett antal brister.
Vid en uppföljningsinspektion i augusti 2017 framkom att företaget ännu inte åtgärdat de påvisade bristerna. Arbetsmiljöverket kräver nu att Atria ska åtgärda samtliga brister.