”Viktigast är att det generella kravet på förstadagsintyg upphört”

Nr 1/2018

Skruf snus i Sävsjö har slutat med att ställa generellt krav på förstadagsintyg vid korttidssjukfrånvaro. De drabbade medlemmarna i Livs som gått miste om sina sjuklöner har fått ut dessa samt en summa
i kompensation.

I slutet av juni 2017 kunde inte parterna lösa tvisten om förstadagsintyg vid Skruf snus och Livs lämnade därför in en stämningsansökan i slutet av september till Arbetsdomstolen för brott mot kollektivavtalet samt en fordran om att företaget skulle betala ut medlemmarnas lagenliga lön plus ett skadestånd.

Något svar från motparten Livsmedelsföretagen, som företräder Skruf snus, kom aldrig in till Arbetsdomstolen och målet kom aldrig upp, eftersom tvisten löstes genom förlikning.
– Det viktiga är att de generella kraven på förstadagsintyg upphört och att drabbade medlemmar har kompenserats, säger Livs förbundsombudsman Anders Hernborg.
Enligt Livs har det varit solklart redan från början att ett sådant krav på förstadagsintyg vid sjukdom inte är förenligt med Tobaksavtalets paragraf 18.3, där det står att läkarintyg får begäras av arbetsgivaren ”om det finns skäl”. Med skäl avses, enligt Livs, framförallt upprepade fall av korttidssjukfrånvaro och där missbruk kan befaras.
Enligt Tobaksavtalet ska en individuell bedömning göras i varje enskilt fall.
– Jag kan tycka att det är lite onödigt att en sådan här tvist inte kan lösas direkt i en förhandling mellan parterna utan måste dras ända till Arbetsdomstolen, säger Anders Hernborg.