”Fel att ställa generellt krav på förstadagsintyg”

Nr 10/2017

Skruf Snus har infört krav på förstadagsintyg för alla anställda som blir sjuka. Så kan företaget inte göra. Det är inte förenligt med kollektivavtalet, anser Livs och stämmer nu företaget inför Arbetsdomstolen.

Enligt Livs stämningsansökan är det en ny rutin som Skruf Snus infört och som innebär att samtliga arbetstagare ska visa upp ett förstadagsintyg efter andra sjuktillfället under en löpande tremånaders period.
Det innebär att en anställd på företaget bara kan ha ett sjukfrånvarotillfälle per löpande tremånadersperiod utan att behöva komma med ett förstadagsintyg.

Kravet är generellt och bygger inte på individuell prövning, vilket strider, menar Livs, mot skrivningen i Tobaksavtalet som säger att arbetsgivaren får begära läkarintyg ”om det finns skäl” och med skäl avses, enligt Livs, framförallt upprepade fall av korttidssjukdom och där missbruk kan befaras.
Den nya rutinen har drabbat ett 30-tal anställda på Skruf Snus. Tre av dem har nekats sjuklön med hänvisning till att de inte uppvisat förstadagsintyg.

Livs yrkar i stämningsansökan att Arbetsdomstolen förpliktigar arbetsgivaren att betala ut sjuklön till dessa tre anställda samt ett allmänt skadestånd på 100 000 kronor för brott mot kollektivavtalet. Livs anser att företagets hantering av dessa tre arbetstagares sjukfrånvaro strider mot såväl sjuklönelagen som Tobaksavtalet.