Gemensamma avtalskrav i LO-samordningen

Nr 12/2019

• Löneökningar med 3,0 procent dock med ett lägsta utrymme om 783 kronor per månad och heltidsanställd räknat per individ inom avtalsområdet. Satsning på de som tjänar mindre än 26 100 kronor.
• Avtalens lägstalöner höjs med ett värde som motsvarar löneökningarna, se översta punkten.
• Samtliga ersättningar i avtalen, inklusive lägsta semesterlön, höjs med ett procenttal som motsvarar löneökningarna, se översta punkten.
• Avsättningen till avtalspension inklusive eventuella kompletterande premier ska redovisas på lönespecifikationerna.
• Stärkt skydd mot sexuella trakasserier i arbetslivet.
• Stärkt arbetsanpassning och rehabilitering.
• Villkorsförändringar i avtalsförsäkringar och avtalspension. Bland annat att premier till avtalspensionen ska betalas in under all anställningstid oavsett ålder, vilket både gynnar de som börjar jobba tidigt och de som fortsätter jobba efter 65 års ålder.

Relaterade artiklar