Livs avtalskrav 2020

Nr 1/2020

Löner: En löneökning på 3 procent, lägst 783 kronor per månad. För Livs avtalsområden motsvarar detta en löneökning på 496 öre i timmen. Alla anställda ska garanteras en löneökning på 446 öre och därutöver ska det skapas en lönepott på 50 öre att fördela i lokala förhandlingar på arbetsplatsen. Områden med lågt löneläge och många kvinnor ska särskilt uppmärksammas. Blir inte de lokala parterna överens om en fördelning ska löneökningen fördelas generellt till samtliga anställda. Löneökningarna ska gälla från den 1 april 2020.
Arbetstidsförkortning / deltidspension:Ytterligare avsättningar till systemen för arbetstidsförkortning/deltidspension som parterna tidigare träffat överenskommelse om.
Arbetsmiljö: Vid all nyanställning, inhyrning, ny befattning eller återkomst efter en tids frånvaro ska introduktion till arbetsmiljörisker och rutiner samt arbetsmiljöpolicys ges. Lokala parter ska i samråd skriftligen ange mål och utarbeta rutiner för verksamheten med arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering.
Hälsoundersökning ska ske minst vart tredje år och vid behov innefatta individuell åtgärdsplan. Arbetstagare som fyllt 50 år ska ha rätt till en hälsoundersökning en gång per år. Anställda ska ha möjlighet till ett årligt friskvårdsbidrag.
Jämställdhet: För föräldralediga som återgår i arbete ska en handlingsplan tas fram för att säkerställa att den föräldralediga inte missgynnas i sin yrkes- och löneutveckling.
Arbetstider: På varje arbetsplats ska arbetstidsscheman upprättas för längre perioder. Eventuella förändringar i arbetstidsscheman ska endast kunna ske om det avser längre karaktär.
Anställningsavtal: Den lokala fackliga organisationen ska utan dröjsmål få en kopia på anställningsbevis för samtliga anställningar som ingås på företaget inom avtalsområdet.
Lönebesked: Anställda ska få ett skriftligt lönebesked där tidsperiod, arbetstid, lön, avsättning till avtalspension inklusive eventuella kompletterande premier samt övriga ersättningar samt avdrag särskilt framgår.
Arbetsgivarintyg: Arbetsgivare ska inom två veckor efter avslutad anställning utfärda arbetsgivarintyg till berörda arbetstagare.
Avtalsförsäkringar: Parterna ska medverka till att förhandlingar mellan Svenskt Näringsliv och LO om villkorsförändringar i avtalsförsäkringarna genomförs.
I korthet innebär det:
• Förändringar för att säkerställa att alla företag skickar rätt löneunderlag och rapporterar alla individer till Fora vid inrapportering av löner.
• Slopa kravet på vållandeprövning vid arbetssjukdom i trygghetsförsäkring vid arbetsskada och vid arbetssjukdom ska ersättning ges fullt ut enligt skadeståndsrättsliga regler.
• Slopa åldersgränsen för arbetssjukdomar orsakade av asbestexponering.
• Omställningsförsäkringen ska ge både omställningsstöd och ekonomiskt engångsbelopp till anställda som sägs upp på grund av sjukdom (personliga skäl).
• Månadsvis beräkning, betalning och överföring av premier till avtalspensionen SAF-LO.
• Inbetalning av premier till avtalspensionen ska ske under hela anställningstiden oavsett den anställdes ålder.
Övrigt: Övriga ersättningar och tillägg i avtalen höjs i enlighet med tidigare praxis.
Avtalsperiod: Utgångspunkt för avtalskraven är ett ettårigt avtal.

Relaterade artiklar