Fakta avtalsrörelsen 2017

Nr 3/2017

Livs krav i avtalsrörelsen när det gäller arbetstider
Arbetstid
* Arbetstidsscheman ska upprättas för längre perioder på varje arbetsplats.
* Förändringar i arbetstidsscheman ska endast kunna ske då detta avser längre karaktär. Kortvariga förflyttningar av arbetstider ska inte kunna ske.
* Definitionen för arbete ständigt nattarbete ändras till att vara under tid mellan 23.00 – 07.00, (Livsmedelsavtalet 3.1.1 anmärkning 1).
Övertid
* Meddelande om att arbete på övertid ska äga rum ska lämnas i god tid och senast före sista rast på ordinarie arbetstid. Arbetstagare som omedelbart anger förhinder, såsom personliga förhållanden, familj, hälsa och möjligheten att ta sig till och från arbetet ska ges möjlighet att befrias från övertidsarbete. Parterna bör tillsätta en arbetsgrupp i syfte att avtalsreglera delar av arbetstidslagen.

Livsmedelsföretagens krav när det gäller arbetstider
Arbetstid
* Avtalens regler om arbetstidens förläggning ändras så att verksamheten kan bedrivas under dygnets alla timmar och med en beräkningsperiod för ordinarie arbetstid på 12 månader utan krav på lokal överenskommelse.
* Arbetsgivaren och arbetstagaren kan träffa enskild överenskommelse om arbetstidens förläggning.
* Avtalens regler om fridagar tas bort.
* Vid uttag av kompensationsledighet samt uttagen betald ledig tid enligt reglerna om arbetstidskonto, ska motsvarande tid återföras som tillgänglig övertid, utan begränsning.
Bilaga C, Arbetstidskonto
* Reglerna omformuleras så att det framgår att huvudregeln är att beloppet på arbetstidskontot ska användas till pensionspremie om inte lokal överenskommelse träffas om annat.

Relaterade artiklar