Kort om avsiktsförklaringen

Nr 1/2020

*Svenskt Näringsliv, LO respektive PTK (parterna) har var och en för sig såväl stora som små krav. Ett flertal av kraven står i motsatsförhållande mot varandra och det råder starka meningsmotsättningar mellan parterna i vissa delar kring hur arbetsmarknadens regelverk bör förändras.
Parterna har hittills inte kommit överens om någonting i sak, det vill säga ingen enskild fråga är slutförhandlad. En överenskommelse är tänkt att ingås senast den sista september 2020 och den kommer att förutsätta lagstiftningsförändringar. I de fortsatta förhandlingarna, som ska återupptas i augusti 2020, vill parterna få en rad frågeställningar utredda. Tre arbetsgrupper tillsätts som ska arbeta januari 2020 – maj 2020.

*Det viktigaste området som ska utredas handlar om anställningsskyddsreglerna. I avsiktsförklaringen står att: ”Parternas målsättning är att komma överens om ett nytt anställningsskydd som på ett bättre sätt än idag svarar mot de utmaningar och problem som respektive part menar finns idag. Det nya systemet ska öka arbetsgivarnas möjligheter att ha rätt bemanning, öka förutsägbarheten för både arbetsgivare och anställda kring hur en anställning kan avslutas och vilka kostnader som kan vara förknippade därmed. Vidare ska tillsvidareanställningsformen i förhållande till övriga anställningsformer och anlitandeformer stärkas. Allmän visstid ska ersättas. Det nya systemet ska stärka anställningsbarheten på arbetsmarknaden.
Parterna är överens om att det nya anställningsskyddsregelverket ska vara rättssäkert och inte innebära en ’fri uppsägningsrätt’ för arbetsgivarna. Parterna är medvetna om, och har stor respekt för,
det faktum att de förbättringar som Parterna diskuterar är komplicerade och per definition innebär att grundläggande delar av dagens regler lagen om anställningsskydd kan behöva ändras.”

*Parterna har även för avsikt att komma överens om ett nytt förstärkt omställningssystem, vilket också ska utredas. Utgångspunkt är bland annat att individen bör ges en effektiv hjälp att få ett nytt arbete efter uppsägning. Individen bör ges rätt och möjlighet till kompetensutveckling under och efter anställning.
*Vad gäller a-kassan vill parterna att arbetsgruppen ska analysera förutsättningarna för en modell för att ersätta dagens offentligt finansierade arbetslöshetsförsäkring med en kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring.
*Hela avsiktsförklaringen finns på lo.se.

Relaterade artiklar