Lagstadgade minimilöner hotar svenska modellen

Nr 2/2021

På EU-nivå vill man lagstadga om minimilöner, vilket kan ge negativa konsekvenser i Sverige och leda till politiska beslut om att sänka avtalade ingångslöner. Sänkta ingångslöner skapar större skillnader och ökade klyftor mellan olika grupper som till exempel kvinnor, flyktingar, invandrare och ungdomar.
Svenskt Näringsliv och de borgliga sneglar på den tyska marknaden där de infört något som kallas för ”mini-jobs”, som är jobb med en så låg lön att den inte når upp till beskattningsbar nivå. Det är framförallt kvinnor som tagit dessa nyskapade jobb. Skillnaden mellan kvinnors och mäns löner är drygt 13 procent så det är i högsta grad en jämställdhetsfråga!
Mini-jobs infördes på 2000-talet och minimilönerna ligger idag på ca 4000 kronor i månad och det är skattefria pengar, det leder inte till någon kvalificering till arbetslöshetsförsäkringen samt väldigt litet tillskott till framtida pensioner och dessutom har det visat sig att det gett en minimal effekt vad gäller att få ner arbetslösheten i Tyskland.
Sänkta ingångslöner är också ett problem i ett större sammanhang. Det kan pressa ner lönerna över lag och ge en negativ effekt på konsumtionen samt ökade klyftor i samhället.
Kraven på arbetstagarna har ökat och förändringarna på arbetsmarknaden har lett till mer stress och ökad otrygghet. Här behövs mer göras för att hejda den negativa utvecklingen. Man ska ej glömma bort att det finns stora ekonomiska vinster för både den enskilt drabbade och för företagen om man får ner sjuktalen och har en god arbetsmiljö!
Las har varit hårt debatterat i omgångar genom åren inom både näringsliv och bland de borgliga partierna och syftet har naturligtvis varit att desarmera och försämra anställningstryggheten. De ungas möjlighet att komma in på arbetsmarknaden och få ett första jobb har lyfts fram.
Jag tror att vi har stora utmaningar att ta tag i, både politiska och de fackliga, att försvara det vi tror på och inte försvaga för någon grupp i samhället. Målet måste vara ett mera solidariskt och jämlikt Sverige och vägen dit är att bibehålla den svenska modellen, det vinner vi alla på! Ingångslönen och Las-frågan är väldigt viktiga både för individens trygghet och för ett bra samhällsklimat. Det är därför beklagligt att EU inom kort avser att lagstadga om minimilöner. Blir det så att man sänker lägstanivåerna genom lagstiftning så får det naturligtvis konsekvenser även för Sverige, för framtida förhandlingar och för den svenska modellen som blir starkt försvagad.
Robert Kuusikko,
ordförande för LO Facken Medelpad