Svar direkt: Lagförslaget om strejkrätt förändrar inget för Livs

Nr 3/2019

Parterna på svensk arbetsmarknad har kommit överens om ett förslag om hur lagen ska ändras för att förhindra konflikter av det slag som ägt rum i Göteborgs hamn. Livs har inga invändningar mot överenskommelsen som presenterades i början av juni 2018.
Vi kan inte se att det här förslaget förändrar något i sak från hur vi som förbund agerar idag. Överenskommelsen inskränker inte vår rätt att strejka för att få till ett kollektivavtal och den rubbar ingen maktbalans på arbetsmarknaden. Som parter tar vi vårt ansvar och det är det som är styrkan i den svenska modellen.
Parternas överenskommelse innebär inget nytt i sak för LO-förbunden utan är helt i överensstämmelse med hur förbunden sedan lång tid har hanterat frågorna. Överenskommelsen innebär att alla fackliga organisationer måste arbeta efter samma spelregler, även de som fortfarande tillämpar 1920-talets kampmetoder och strejkar istället för att träffa kollektivavtal med fredsplikt.
Jolan Wennberg, Livs andre ordförande och avtalsansvarige

Relaterade artiklar