Texter som fortfarande brinner

Nr 4/2021

Bokeb Till storms! består av ett urval texter som typografen Wilhelm Sjöberg skrev under ett tiotal år i början av 1900-talet. Totalt fick han över 200 texter publicerade i olika tidningar.
Sjöberg var aktiv i den unga arbetarrörelsen. I bokens första text berättar han så här om hur en skolfröken slår en pojke.
”Det var med värklig afsky jag åsåg huru en så kallad religiös lärarinna, den där anses vara mycket gudelig, med hot, knuffar, sparkar och slag marterade en liten gosse om cirka 7 år, den där, antagligen, begått någon förseelse. ”
Boken Till storms! kan också läsas som en slags biografi över Sjöberg. När han skriver om sitt liv som sjuk och arbetslös brinner det till allra mest. Då kommer jag honom närmast.
Men boken är också en biografi över arbetarrörelsen. Genom Sjöbergs penna går det att följa vilka frågor som stöttes, blöttes och engagerade. Redaktören Erik Bohman, sätter också in texterna i sitt sammanhang och har gjort ett imponerande arbete med att spåra upp och välja ut texterna.

Boken utgör en påminnelse om en tid då högern ville att Sverige skulle gå ut i kriget för att behålla Norge, en tid då vi inte hade allmän rösträtt och där kyrkans makt var stor. En del av detta kan kännas överspelat idag, men grundfrågorna är fortfarande aktuella. Så här skriver Sjöberg om storstrejken 1909:
”Vi ha sannerligen ingenting att vaka över, ingenting att tacka för och ingenting att taga hänsyn till, utan vi böra endast se till, att storsträjken tager ett hastigt slut, men ett slut, som för alltid förtager kapitalisterna lusten att spela härskare och visar dem och deras drängar, att det arbetande folket är samhällets grundval, att arbetarna äro samhället.”

Sjöbergs liv var kort. Han dog endast 33 år gammal och en del av texterna publicerades efter hans död. Förutom tidningstexterna skrev han flera dramer och romanen Jesuskultens offer, som också är nyutgiven på kvartstid förlag.
Henrik Johansson
Antologi. Till storms!, Wilhelm Sjöberg, kvartstid förlag, 2021.