AD-dom: Arbetsgivare måste lämna ut anställningskontrakt

Nr 6/2021

Arbetsgivarna är skyldiga att lämna ut anställningskontrakten till den lokala fackliga organisationen, enligt en dom i Arbetsdomstolen den 26 maj.

Domstolen delar fullt ut Livs uppfattning. Överstiger anställningstiden en månad ska den lokala fackliga organisationen erhålla en kopia av anställningsbeviset. Om det inte sker är det ett kollektivavtalsbrott.
Tvisten uppkom efter att tobaksföretaget Fiedler & Lundgren utgående från Livsmedelsföretagens rådgivning vägrade lämna ut anställningsbevisen med hänvisning till dataskyddslagstiftningen.
Det här var i början av 2019. Under sommaren fick den lokala fackliga organisationen tillgång till anställningsavtalen, men då hade arbetsgivaren maskerat uppgifter om arbetstagarens namn, personnummer, anställningsnummer, adress, telefonnummer och underskrift.
Enligt Livsmedelsföretagen skulle omaskerade kopior av anställningsbevis stå i strid med dataskyddslagstiftningen.

I sin partsinlaga skriver Livsmedelsföretagen att det förutom arbetstagaren själv i första hand är arbetsgivaren och inte fackförbundet som har ansvaret för att kontrollera att villkoren vid nyanställning är i enlighet med gällande lag och kollektivavtal.
Tvistefrågan har stor principiell betydelse inte bara för Livs utan också för andra fackförbund, eftersom det handlar om fackets möjlighet att kontrollera efterlevnaden av avtalen, till exempel gränser för den sammanlagda tiden i tidsbegränsad anställning, lägsta lön, ackord och semesterlön där arbetstagarens ålder har betydelse.
Det handlar också om kontrollen av reglerna i anställningsskyddslagen om turordning och uppsägningstid.
Domslutet är klart och tydligt. Några begränsningar i vad som ska lämnas ut framgår inte av avtalstexten och dessutom anser Arbetsdomstolen, vilket är av stor principiell betydelse, att Fiedler & Lundgren kan följa både kollektivavtalet och dataskyddslagstiftningen.
Livs har länge haft problem med att arbetsgivare som efter rådgivning från Livsmedelsföretagen inte lämnar ut arbetstagares löneuppgifter till den lokala fackliga organisationen.

Men hänvisning till bestämmelser om den personliga integriteten i dataskyddslagstiftningen har krav ställts på att arbetstagaren först ska ge sitt samtycke. Om det inte givits har löne-uppgifterna lämnats ut anonymiserade.
I detta fall som gäller anställningsavtalen bet inte det argumentet på Arbetsdomstolen.
Fiedler & Lundgren döms att betala allmänt skadestånd med 50 000 kronor till Livs. Livsmedelsföretagen och bolaget ska ersätta Livs för rättegångskostnaderna med 324 748 kronor.