Dahls Bageri föreläggs att mäta mjöldamm

Nr 4/2020

Dahls Bageri i Mölndal har fått ett vitesföreläggande om att göra en exponeringsmätning av lufthalten mjöldamm i
surdegsavdelningen
.

Utifrån mätresultaten ska bolaget därefter vidta de åtgärder som krävs för att arbetstagarna inte ska drabbas av sjukdom eller ohälsa.
I maj förra året vände sig Livs regionala skyddsombud i Region Väst till Arbetsmiljöverket med en begäran om att verket skulle utfärda föreläggande eller förbud mot Dahls Bageri i Mölndal.
Detta sedan bolaget bestämt sig för att ersätta ett trasigt fläkt/ventilationssystem med engångsmasker på personalen.
I begäran till Arbetsmiljöverket framhöll skyddsombudet det orimliga i att arbetsgivaren plockar bort ventilationsanläggningen, enbart för att man inte fått ordning på problemet, och ersätter den med engångsmasker som personalen förväntas ha på sig i ett varmt och dammigt bageri 3-4 timmar åt gången.

Efter en inspektion på plats konstaterade Arbetsmiljöverket att det finns osäkerhet huruvida arbetstagarna exponeras för halter av mjöldamm som överskrider hygieniskt gränsvärde. Bolagets underlag för bedömning av exponering för mjöldamm är bristfälligt. ”Underlaget behöver kompletteras med en exponeringsmätning av halten mjöldamm i surdegsavdelningen så att rätt åtgärder kan vidtas för att minska exponeringen för mjöldamm i den utsträckning som behövs”.
Att andas in mjöldamm innebär en hälsorisk. Dammet kan leda till allergier och överkänslighet och orsaka flera olika luftvägsbesvär, som rinnande näsa, kronisk hosta, kliande ögon och astma.
Därför anser Arbetsmiljöverket att det finns skäl att förelägga Dahls Bageri att åtgärda bristerna. Föreläggandet är förenat med ett vite på
75 000 kronor.