Efter olycka måste charkföretag se över hantering av kemikalier

Nr 11/2018

Efter en olycka i början av sommaren kräver nu Arbetsmiljöverket att Direkt Charki Göteborg AB på olika sätt ska förbättra sin kemikalie-hantering.

Olyckan på Direkt Chark i Göteborg AB inträffade då en anställd skulle fylla på en rengöringskemikalie (Euro klor VE 5). Han kopplade in fel kemikalie, vilket resulterade i att han får denna kemikalie (Superquest VC 82, som innehåller starkt frätande kaliumhydroxid) i ansiktet.
Den anställde hade skyddsglasögon men fick frätskador på ögonbryn och kind. Platsen för olyckan var i fabrikens källarutrymme.
I ett inspektionsmeddelande skriver Arbetsmiljöverket: ”Belysningen där var inte bra, möjligen kan det ha medverkat till felhandlingen. De aggressiva kemikalier som används vid renspolning av de ovanförliggande produktionslokalerna har anfrätt betongen så att vatten rinner förbi avloppsbrunnarna. Det pågick enligt vad som sades från underhållschefens sida upphandling med en entreprenör för att åtgärda detta. I övrigt tedde sig källarutrymmet ganska skräpigt, men även här intygade underhållschefen att det påbörjats ett arbete med att rensa ut och kassera gammal utrustning.”
Arbetsmiljöverket kräver nu att Direkt Chark förbättrar belysningen i de lokaler i källaren där arbete bedrivs. Man ska även se till att arbetet med att göra nya golvbrunnar prioriteras och påskynda utrensningen av gamla maskiner och annat skrot från källaren. Bolaget har fått tiden fram till 24 maj nästa år på sig för att åtgärda bristerna.

Vid inspektionen framkom också att det fanns brister i kemikalieförteckningen och i fråga om rutiner för kemikaliehantering och riskbedömningar. Detta ska vara åtgärdat senast 30 november i år.