Fick föreläggande om arbetsmiljön

Nr 9/2020

Svelands Bageri i Eskilstuna har fått ett föreläggande om att åtgärda en rad brister i arbetsmiljön. Det handlar bland annat om kemikaliehantering, exponering för mjöldamm och manuell hantering av laster. Föreläggandet är förenat med ett vite om 35 000 kronor.
Vid en inspektion i oktober 2019 hittade Arbetsmiljöverket brister i bolagets arbetsmiljö och verket krävde då att bristerna skulle åtgärdas. Vid uppföljning i november 2019 och februari 2020 visade det sig att flera brister fanns kvar. Dessutom framkom att två degblandare använts utan förreglade skydd trots att det fanns ett förbud mot detta.