”För oss är saklig grund vid uppsägning a och o”

Nr 1/2020

– Det är för många visstidsanställda och för mycket inhyrning. Kompetensutvecklingen fungerar dåligt. A-kassan och omställningsskyddet behöver stärkas. Därför tog vi initiativ till förhandlingar med Svenskt Näringsliv, säger Eva Guovelin, Livs förbundsordförande.

Förhandlingarna har pågått sedan 2017 mellan LO och Svenskt Näringsliv. Alla LO-förbund utom Pappers har varit involverade i förhandlingarna som förts under rubriken ”Trygghet och omställning”. Bakgrunden är de långsiktiga mål som LO-förbunden enats om som ska vara uppfyllda 2028.
Det som i våras kom att försvåra det hela var januariavtalet som Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna enades om. I denna överenskommelse finns punkt 20 som innebär långtgående förändringar av Lagen om anställningsskydd, Las, om inte parterna kan komma överens om en annan lösning.
– Det har tillsatts en utredning som ska föreslå en förändring av Las men kommer parterna överens om något så ska regeringen istället lägga lagförslag i linje med det, förklarar Eva Guovelin.
Sedan våren 2019 har LO och Svenskt Näringsliv haft januariavtalet att ta hänsyn till i sina förhandlingar. Det har inneburit att de tvingats att förhandla under tidspress och under hot. På grund av januariavtalet är också PTK, som företräder de privatanställda tjänstemännen, med i förhandlingarna.
– Kan vi lösa frågor själva genom kollektivavtal blir villkoren mer stabila.
Eva Guovelin berättar att LO:s avtalsråd har berett frågan och varit involverat under hela resans gång, det har tillsatts ett antal arbetsgrupper som haft till uppgift att titta på specifika delar. Förbunden har även fått fortlöpande rapporter i LO-styrelsen, där samtliga förbund finns representerade på samma sätt som i LO:s avtalsråd.

Men ett par veckor innan jul meddelade fem LO-förbund (Kommunal, Byggnads, Seko, Målarna och Fastighets) att de inte längre vill fortsätta de gemensamma förhandlingarna med Svenskt Näringsliv. De säger att de blivit förda bakom ljuset och att det utan deras vetskap gjorts eftergifter som är allt för långtgående, att det förts förhandlingar om att ge upp kravet på saklig grund vid uppsägning.
– Det är mycket allvarligt när interna dokument släpps till media, när anklagelser och en osann bild av händelseförloppet beskrivs på det sätt som skett. Några påstår att vi har gått med på saker som vi inte gått med på. Som jag ser det agerar de medvetet för att skada oss som förbund och det är helt förkastligt, säger Eva Guovelin och fortsätter:
– Vi vill inte försämra anställningstryggheten. Vi vill tvärtom förstärka den i och med att arbetsmarknaden förändrats så drastiskt.

Eva Guovelin berättar att det som fått konflikten att brisera är arbetsgivarnas utkast till avsiktsförklaring. Där finns arbetsgivarnas vilja att ta bort saklig grund med. Eftersom avtalsrörelsen drar igång efter årsskiftet är tanken att förhandlingarna pausas för att sedan återupptas när avtalsrörelsen avslutats. Syftet med avsiktsförklaringen är att ringa in de områden som parterna fortsatt ska diskutera. Genom det blir det tydligt vilka frågor som ingår och vilka som kan drivas i avtalsrörelsen.
De förbund som vill fortsätta att förhandla, däribland Livs, hoppas fortfarande kunna förhandla fram en lösning som förbättrar situationen för medlemmarna.
Processen med att få fram en avsiktsförklaring innan jul har fortsatt och resulterat i ett nytt dokument som berörda parter har enats om.
– Det som vi den 16 december ställt oss bakom är en avsiktsförklaring som visar vilka områden vi är beredda att fortsatt diskutera för att se om vi kan hitta fram till en lösning. Det är ett annat dokument än vad arbetsgivarna föreslog.

Eva Guovelin understryker att det inte handlar om att förhandla bort saklig grund för uppsägning.
– Jag blir förbannad när de påstår att vi sagt ja till det. Saklig grund är a och o. Det avgör hela maktbalansen på arbetsplatsen. Men arbetsgivarna har velat diskutera den här frågan och för Livs del har vi inga problem med att konstruktivt diskutera om det går att öka förutsägbarheten vid uppsägning utan att rubba maktbalansen. På samma sätt som vi förväntar oss att Svenskt Näringsliv är konstruktiva när det gäller våra viktiga frågor.
Eva Guovelin betonar att Livs i nuläge inte slutförhandlat om någon fråga.
– Det är beklagligt att vi har hamnat i den här situationen eftersom vi i grunden är överens om målet. Vi vet alla att när vi agerar gemensamt så är vi mycket starkare. Det måste vi hitta tillbaka till.

Fotnot: De åtta LO-förbund som vill fortsätta att förhandla är Livs, IF Metall, Handels, Transport, GS, Elektrikerna, Hotell- och Restaurangfacket samt Musikerförbundet.

Relaterade artiklar