Friande dom efter dödsolycka överklagas

Nr 9/2019

I början av sommaren dömdes Atria Sverige AB att betala 1 miljon kronor i företagsbot efter dödsolyckan på bolagets anläggning Pastejköket i Tranås. Samtidigt friades platschefen som åtalats för arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död. Den friande domen har nu överklagats.
På kvällen den 20 oktober 2015 klämdes en kvinnlig operatör i en maskin där leverpastej packas för vidare transport till kokning. Hon skadades så svårt att hon avled några dagar senare på sjukhus.

Eksjö tingsrätt konstaterade att det fanns stora brister i bolagets systematiska arbetsmiljöarbete. Det hade inte skett någon systematisk kontroll av verksamheten.
Det hade inte heller skett någon regelbunden kontroll. Det hade inte fortlöpande gjorts någon riskbedömning av verksamheten. Dessa brister orsakade kvinnans död. Och slutsatsen blev att bolaget gjort sig skyldigt till straffbar oaktsamhet.

Platschefen friades dock, trots alla brister. Och det på grund av ännu en brist, nämligen i delegationen av arbetsgivarens ansvar. Delegationen var inte tillräckligt tydlig. ”Det är därmed inte ställt utom rimligt tvivel att /platschefen/ är att jämställa med arbetsgivaren och därmed har det arbetsgivaransvar som följer av arbetsmiljölagen”. Och därför föll åtalet.
Tingsrätten var dock oenig i fråga om platschefens arbetsmiljöansvar. Rådmannen (rättens utbildade jurist) och en nämndeman var skiljaktiga. De påpekade att i fall som det förevarande, där ett bolag har fabriksanläggningar på flera platser, bör arbetsmiljöansvaret ligga på en person som har faktiska möjligheter att utöva ansvaret med den tillsyn med mera som ingår i det. Ansvaret bör alltså principiellt ligga på platschefen.
Utredningen, och platschefens egna uppgifter, gav också visst stöd för att han delegerats arbetsmiljö-ansvaret från sin chef. De skiljaktigas bedömning var därför att platschefen haft ansvaret för att verksamheten på Pastejköket uppfyllde de krav som ställs i arbetsmiljölagen, och därför skulle ha fällts.

Kammaråklagare Bengt Svensson vid Riksenheten för miljö- och arbets-miljömål har tagit fasta på oenigheten. ”Det finns anledning att tvivla på riktigheten av det slut som tingsrätten kommit fram till med anledning av den skiljaktiga mening som funnits och som jag anser vara det som skulle ha varit ett riktigt domslut” påpekar han i överklagandet till Göta hovrätt.
Han vill därför att hovrätten ändrar tingsrättens dom och fäller platschefen till ansvar för arbetsmiljöbrott och dömer honom till villkorlig dom och dagsböter.