Höjda bötesstraff för större företag börjar gälla vid årsskiftet

nr 10/2019

Regeringen föreslår att det ska bli betydligt dyrare för större företag som begår allvarliga brott, genom att maxbeloppet för företagsbot höjs till 500 miljoner kronor. Det kan då handla om exempelvis internationella mutbrott, penningtvätt och allvarliga miljö- eller arbetsmiljöbrott.
Enligt justitiedepartementet är syftet med de lagändringar som föreslås att ge företag tydliga incitament att organisera sig på ett sådant sätt att risken för brott i verksamheten minskas.

I dag kan en företagsbot vara lägst 5 000 kronor och högst 10 miljoner kronor. Den begränsningen vill regeringen ändra på genom en så kallad förhöjd företagsbot, som ska gälla för större företag. För dessa ska företagsbotens storlek bestämmas utifrån företagets ekonomiska ställning. Nytt maxbelopp föreslås bli 500 miljoner kronor.

För allvarliga arbetsmiljöbrott som vållande till annans död är en företagsbot på 1 miljon kronor det normala. Domstolar har sällan dömt ut högre företagsbot.
Som exempel kan nämnas målet mot Atria Sverige AB (Pastejköket) nyligen. Åklagaren hade yrkat på 2 miljoner i företagsbot, men tingsrätten ansåg att 1 miljon var tillräckligt. Med de bestämmelser regeringen nu föreslår hade troligen företagsboten blivit betydligt högre.
Förutom höjning av det maximala företagsbotsbeloppet föreslås också bland annat att det ska bli möjligt för åklagare att utfärda strafföreläggande (det vill säga att ett mål avgörs utan åtal och rättegång) med företagsbot på maximalt 3 miljoner kronor. I dag gäller maximalt 500 000 kronor.
De föreslagna lagändringarna ska börja gälla 1 januari nästa år.