Huvudskyddsombud JO-anmäler Förvaltningsrätten

Nr 9/2018

Efter 15 månader har Förvaltningsrätten i Stockholm ännu inte tagit sig tid att behandla ett arbetsmiljömål från 2016 inom Livs avtalsområde. Nu JO-anmäls domstolen av huvudskyddsombudet.
I sin JO-anmälan undrar huvudskyddsombudet vad som kan anses vara ”rimlig handläggningstid” för att behandla en överklagan mot ett beslut som togs av Arbetsmiljöverket i april 2016. Även Arbetsmiljöverket JO-anmäls för bristande tillsyn, när myndighetens stöd påkallades i ett 6.6a-ärende.
Vid huvudskyddsombudets företag ville arbetsgivaren göra en besparing genom att minska bemanningen och tvinga den återstående personalen att jobba hårdare, trots att sjukfrånvaron redan var anmärkningsvärt hög.
I enlighet med svensk lag krävde huvudskyddsombudet att en riskbedömning skulle göras innan besparingen genomfördes. Arbetsgivaren svarade att den kunde göras efteråt.

Skyddsorganisationen vände sig då till Arbetsmiljöverket för att få stöd i sitt krav – lagen ska gälla lika för alla – men myndigheten valde att göra en annan bedömning, som enligt JO-anmälaren är ”slarvig” och ”inte lever upp till de krav som lagar och förordningar ställer på en tillsynsmyndighet som skall granska att lagen efterlevs”.
När beslutet överklagades till Förvaltningsrätten visar det sig att domstolen inte har tid att ta upp ärendet. Det har gått 15 månader och det har fortfarande inte blivit avgjort.

”Det skapar rättsosäkerhet”, skriver huvudskyddsombudet, som vädjar till JO, som är riksdagens ombudsman, att gripa in och undersöka eventuella brister hos myndigheterna.
”Om vi ska ha en arbetsmiljölagstiftning som inte bara är en papperstiger, som vi klappar oss på bröstet för inför omvärlden, men som när det gäller inte behöver följas, är det värre än korruption – korruption är ju olagligt och kan beivras med annan lagstiftning. Men om tillsynsmyndigheterna inte förmår att få företag att efterleva arbetsmiljölagstiftningen, då är den lagstiftningen helt onödig”, skriver huvudskyddsombudet.