Livs uppförandekod har prövats i tre fall

Nr 6/2019

– Ett brott mot vår uppförandekod innebär inte per automatik att den som begår brottet fråntas sitt uppdrag utan händelsen utreds och därefter fattas beslut om åtgärd, säger Solweig Larsson, Livs tredje ordförande.
Det var i kölvattnet av metoo-rörelsen som Livs förbundsstyrelse i december 2017 antog en uppförandekod som gäller för alla anställda, alla förtroendevalda och alla som arbetar på uppdrag av Livs.
Uppförandekoden vilar på förbundets värdegrund som finns angiven i stadgarnas första pragraf och utgörs av alla människors lika värde och rätt, solidaritet och demokrati.
Med det följer nolltolerans mot trakasserier av alla de slag, inte bara sexuella utan också rasistiska och sådana som till exempel har med kön och ålder att göra.

Det är till Solweig Larsson, som är personalansvarig på förbundet, som den som får kännedom om ett brott eller blivit utsatt för ett brott mot uppförandekoden ytterst ska vända sig.
Efter att uppförandekoden antogs för ett och ett halvt år sedan har tre ärenden anmälts och det har varit frågan om bland annat otillbörliga sexuella närmanden och rasistiska uttalanden mellan förtroendevalda i samband med möten som arrangerats av Livs.
– Vi har i samtliga fall talat med den som blivit utsatt för brottet och med den som begått det. Vi talar med båda parterna och fattar beslut om åtgärd utifrån varje enskilt fall.

• Har det lett till att någon fråntagits sitt uppdrag?
– Nej. I samband med utredningen i respektive fall har frågan om att vara förtroendevald i förbundet lyfts vilket i vissa fall resulterat i att den förtroendevalde själv har lämnat sitt uppdrag.

• Vem är det som gör utredningen?
– Det beror på var händelsen ägt rum och vilka som varit berörda. Om det är på lokal nivå så är det naturligt att det är lokalombudsmannen, det kan också vara en branschombudsman eller jag som förbundets personalansvarige.
Hur utredningen görs varierar från fall till fall, förklarar hon. Om resultatet av den blir att den som utfört handlingen ska fråntas sitt uppdrag är det ett beslut som fattas av förbundsstyrelsen.

• Spelar det någon roll om trakasserierna upprepas?
– Ja, det gör det självklart. Därför är det så viktigt att alla brott mot uppförandekoden anmäls till mig eller till ansvarig ombudsman. Vi har sagt att vi ska prata om vår uppförandekod i alla lägen. Syftet med den är att förebygga trakasserier genom att alla är vaksamma och uppmärksamma på att den efterlevs.

• Till Mål & Medel har det framkommit kritik mot att du i ett fall inte tillräckligt tydligt återkopplat till den som anmält. Det handlar i detta fall om en skriftlig anmälan där den som gjort anmälan inte själv blivit utsatt men varit vittne. Hur ser du på det?
– Jag gjorde återkopplingen muntligt, men det är klart att jag också borde ha gjort det i form av ett skriftligt svar och det har jag gjort nu.

Livs uppförandekod finns på intranätet så att alla medlemmar, förtroendevalda och anställda kan läsa den och sprida kännedom om den.