LO dömer ut förslag till nya arbetsmiljöregler

Nr 2/2021

– Vi är rädda för att samverkan om arbetsmiljön kommer att haverera helt på grund av de nya arbetsmiljöreglerna som Arbetsmiljöverket håller på att ta fram, säger Lena Persson, ombudsman och arbetsmiljöansvarig på Livs.

Alla referenser till hur arbetsgivaren ska samverka med skyddsombud är borta i Arbetsmiljöverkets förslag. Istället pratas bara om det systematiska arbetsmiljöarbetet och inte som tidigare genomgående, uppger Lena Persson.
Det är inte bara Livs som är mycket kritiskt utan det är också LO-ledningen som i en debattartikel i Svenska Dagbladet i januari beskriver Arbets-miljöverkets förslag på ett nytt regelverk som ”ett totalt haveri”.
LO-ledningen berättar om en generell ovilja från verkets sida att lyssna på arbetsmarknadens parter som genomgående kallas för ”intressenter” trots att det är parterna som bär upp arbetsmiljöarbetet och är själva fundamentet för att det ska fungera.
Om förslaget skulle genomföras blir följden, enligt LO-ledningen, att regelverket blir mer och inte mindre svårtolkat. Den övervägande delen av allmänna råd som förtydligar föreskrifterna tas bort eller reduceras till enstaka meningar, vilket leder till sämre förståelse och därmed sämre skydd för arbetstagaren.
Det nya förslaget osynliggör skyddsombudens roll och arbetstagares rätt till inflytande över sin egen säkerhet och arbetsmiljö. Enligt LO-ledningen förskjuts maktbalansen till arbetsgivarens fördel.
Vidare finns brister i konsekvensutredningen vad gäller arbetstagares hälsa och säkerhet.

Hänvisningar ges till regler i EU-lagstiftning samt externa standarder bakom betalväggar som varken chefer eller skyddsombud kan få tag i. Dessutom består de ofta i svårbegripliga textmassor på engelska.
I förslaget till nytt regelverk blir också myndighetsansvaret otydligt genom oklara hänvisningar till andra myndigheter.
Arbetsmiljöverkets förslag döms ut helt av LO-ledningen som vill att regeringen ska gripa in och att förslaget slängs i papperskorgen.
– Vi kräver att arbetet görs om och görs rätt, skriver LO-ledningen.
På Livs område kommer till exempel arbetsmiljöföreskriften om kylarbetet att påverkas (AFS 1998:2).
– Den är inlagd i föreskriften om arbetsanpassning som togs i januari och kommer träda i kraft den 1 juni, säger Lena Persson.
Hon är orolig för att det ska leda till problem för nystartade företag inom slakt- och chark, där kunskaper om den gamla AFS:en saknas.