”Lönekartläggning är inte effektivt”

Nr 6/2019

För att komma åt osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor är lönekartläggning inte ett effektivt verktyg, enligt Riksrevisionen som anser att lagen bör ses över.
I december förra året gick det ut en enkät från Riksrevisionen till 28 arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer för att få svar på frågan om lönekartläggning görs varje år och om de är effektiva. Löneskillnader mellan kvinnor och män som jobbar hos samma arbetsgivare var sex procent 2016.
Livs var en av de organisationer som deltog i undersökningen. Cirka 200 klubbar inom Livs fick enkäten. Endast var fjärde klubb svarade på den.

När det gäller osakliga löneskillnader så svarade 14 av klubbarna att man ibland upptäcker det i samband med lönekartläggning. 25 av klubbarna svarade att det är sällan man hittar sådan skillnader. I de fall som osakliga löneskillnader påträffats så svarade 17 klubbar att dessa rättats till i samband med upptäckten, sju klubbar svarade att det kan ta ett par år.
Det gick att utläsa av svaren från Livs klubbar att lönekartläggning som verktyg har stöd bland 36 av de 51 klubbarna. Dessa menade att lönekartläggning bör ske varje år. Livsklubbarnas svar var en del av underlaget till den undersökning som Riksrevisionen presenterade i maj. Myndigheten slutsatser är mer negativa än de svar som klubbarna inom Livs gav.
Enligt Riksrevisionen bedömer arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna att lönekartläggningar som verktyg är arbetskrävande samtidigt som de sällan leder till att osakliga löneskillnader upptäcks.

Denna slutsats överensstämmer inte med den som 17 av klubbarna inom Livs gjorde, och som redovisades i Mål & Medel nr 3 2019.
Å andra sidan ska man komma ihåg att de flesta av dessa klubbar hade mer än 100 anställda.
Riksrevisionens bedömning gäller framförallt mindre arbetsplatser. Hos arbetsgivare med mellan 20–30 anställda har kravet på lönekartläggning inte haft någon effekt på löneskillnaderna mellan könen, enligt rapporten.
Riksrevisionen rekommenderar regeringen att utreda om lagstiftningen kan förenklas, så att uppgiften inte blir så betungande för arbetsgivarna.
Vidare rekommenderas en utredning av lagstiftningen för att anpassa den till arbetsgivarnas storlek. Dessutom tycker Riksrevisionen att Medlingsinstitutet ska ges uppgiften att följa utvecklingen av löneskillnader mellan män och kvinnor med anställning hos samma arbetsgivare.