Många motioner om mer ledighet

Nr 2/2017

Kortare arbetstid är den fråga som engagerar flest motionärer till Livs kongress i Malmö den 4-8 maj. Det är åter många som har skrivit motioner: 201 har kommit in från klubbar och enskilda.

Motionerna spänner över många olika ämnen. Det som är slående jämfört med förra kongressen för fyra år sedan är att antalet motioner om organisationsfrågor minskat, vilket kan tolkas som att den nya organisationen utan avdelningar som sjösattes 2009 – ”Nya Livs” – inte längre kräver samma uppmärksamhet.

Men först till arbetstidsmotionerna. En mängd olika förslag har kommit in. Allt från sex timmars arbetsdag med bibehållen lön till att arbetstidskontot byggs ut, sänkt pensionsålder och förlängd semester.
Det finns olika varianter på hur semestern skulle kunna förlängas, till exempel en sjätte semestervecka för alla eller bara för 50-plussare. Eller extra semesterdagar för alla efter 40 år fyllda.
Därtill kommer, enligt flera motionärer, behovet av sammanhängande sommarsemester, när vädret är fint och barnen är lediga från skolan. Det finns en gräns för hur flexibel den anställde ska behöva vara.
Motionärerna kommer också med idéer för hur Livs ska driva arbetstidsfrågorna, givetvis i samarbete med andra LO-förbund.
I flera motioner tas mer detaljerade aspekter av arbetstiderna upp, som att det inte borde vara tillåtet med schemaläggning av röda dagar, att den som jobbar diskontinuerligt treskift borde ha samma arbetstid som de som jobbar kontinuerligt treskift samt att övertidstaket borde minskas från 200 till 100 timmar om året.

Anställningsformerna uppmärksammas i flera motioner. Man anser att Allmän visstid borde tas bort ur Lagen om anställningsskydd och visstid ur Livsmedelsavtalet. Flera motionärer vill att Livs helt enkelt bestämmer sig för att aktivt arbeta för att bemanningsföretagen ska förbjudas och att bemanningsavtalet rivs upp.
Några vill ha skrivningar i Livsmedelsavtalet som stärker fackets ställning vid upphandling av företagshälsovård: förebyggande arbete ska betonas, individen ska ha rätt att välja läkare, alla ska få hälsoundersökning.
Några motioner handlar om förbättrad rehabilitering och anpassning av arbetsplatsen och att Livs ska verka för att försäkringskassans praxis ses över så att den blir rimligare ur den sjukes eller arbetsskadades synvinkel.
Annars lyser arbetsmiljöfrågorna med sin frånvaro med undantag för en skärpning av gränsvärden för mjöldamm.
Försäkringsfrågor ger alltid upphov till många motioner och här föreslås bland annat att förbundet ska skapa ett försäkringspaket där tandläkarvården ingår.

Och så organisationsfrågorna. Ett antal motioner vill stärka regionernas ställning. Det föreslås att val av regionala uppdrag flyttas från förbundsmötet till verksamhetsträffarna, att såväl nominering och val till regionens verkställande utskott ska ske i berörd region och inte på kongressen, att det blir personliga ersättare för ledamöterna i regionernas verkställande utskott och på förbundsmötet. Mer regional facklig handledarutbildning föreslås.
Flera motioner föreslår stadgeändring så att vara studieorganisatör blir ett obligatoriskt uppdrag i klubben. Det motiveras med att studier och folkbildning är viktigt för att stärka demokratin och motverka inflytande från rasistiska partier. Man vill också definiera vad folkbildning är.

Två motioner föreslår att stadgarna ändras så att förbundsstyrelsens yttrande över en motion som skickats till förbundsmötet ska meddelas motionären senast tre veckor före förbundsmötet. Flera motioner vill höja bidraget till klubbarna som idag är på 25 kronor per medlem och år.
Tjejsatsningen vill några motionärer bygga ut till ett speciellt forum som skulle vara öppet för de kvinnliga medlemmar som under åren deltagit i denna satsning. Andra motionärer vill att ungdomsverksamheten organiseras centralt och tilldelas mer ekonomiska resurser.

Medlemsavgiften brukar vara en fråga som väcker mycket intresse, men så är det inte denna gång. En motion vill att fler avgiftsklasser införs i de lägre inkomstnivåerna för att underlätta för den som har låga inkomster.
Flera motionärer vill subventionera avgiften till olika grupper för att dessa ska lockas att gå med i facket. Det gäller nya medlemmar under 30 år, nya medlemmar med invandrarbakgrund samt långtidssjukskrivna med dålig ekonomi. Flera vill att den som fyllt 61 år ska få ansöka om avgiftsbefrielse från a-kassa.
Endast en motion föreslår att man utreder en sammanslagning av Livs med ett eller flera andra LO-förbund.

Det är ombuden på kongressen som bifaller, avslår eller besvarar motionerna. Det görs efter en rekommendation från förbundsstyrelsen som har till uppgift att skapa en genomförbar facklig politik. Ombuden ska ha fått hela kongressmaterialet senast den 9 mars.

Relaterade artiklar