Myndigheter ställer krav på Kronfågel

Nr 7/2021

Kronfågel i Valla är hårt ansatt av krav från flera tillsynsmyndigheter.

Arbetsmiljöverket har ställt krav på åtgärder beträffande smittspridning av campylobacter, Länsstyrelsen Södermanland om djurskydd, kycklingar som kan ha skållats levande och nu senast Livsmedelsverket om bristande slakthygien, inälvor som inte rensats bort.
Först ut var Arbetsmiljöverket med ett föreläggande den 1 mars om att Kronfågel senast 30 april skulle ha utrett hur de anställda riskerade att bli smittade av campylobacter. Dessutom skulle företaget utreda risken för att dricksvatten blivit eller riskerar att bli förorenat av campylobacter. Detta sedan ett tiotal personer blivit smittade. Föreläggandet var förenat med ett vite om 500 000 kronor.
Kronfågel har nu överklagat föreläggandet hos Förvaltningsrätten i Linköping. Bolaget hävdar att man redan åtgärdat eller lovat att åtgärda vad som krävs och att vitet är oproportionerligt.
Arbetsmiljöverket å andra sidan har i ett yttrande till Förvaltningsrätten förklarat att föreläggandet var motiverat och att vitesbeloppet med tanke på bolagets omsättning inte var oskäligt högt. Verket konstaterar också att ett nytt fall av smitta inträffade så sent som 9 april.
Den 31 mars beslutade så Länsstyrelsen Södermanland om ett föreläggande sedan ett antal ostuckna kycklingar upptäckts i rensen, steget efter skållningen. Att de är ostuckna innebär att kycklingarna blivit bedövade men att avlivningsmomentet misslyckats. Kycklingarna kan ha skållats levande. Föreläggandet innebar att Kronfågel omedelbart skulle vidta åtgärder. Problemet med ostuckna kycklingar kvarstår dock konstaterar länsstyrelsen. För perioden 7 april–12 maj handlar det totalt om 22 stycken. Därför har man ansökt hos Förvaltningsrätten om utdömande av totalt 230 000 kronor i vite.

Men problemen har fortsatt även därefter och ännu en ansökan från länsstyrelsen om vite finns på ytterligare 270 000 kronor. Efter att ha konstaterat brister vid urtagningen av inälvor beslöt Livsmedelsverket den 11 juni om ett föreläggande med tre krav.
”Då kontaminerat kycklingkött kan orsaka allvarlig sjukdom, som i vissa fall är livslång, är det viktigt att företaget snarast åtgärdar de aktuella bristerna” påpekar Livsmedelsverket.
Föreläggandet är förenat med ett löpande vite om 300 000 kronor för varje krav som ställts. Vitet kan totalt bli så mycket som 900 000 kronor i månaden. Livsmedelsverkets beslut gäller omedelbart, även om Kronfågel överklagar det.

Relaterade artiklar