Nej till generell arbetstidsförkortning

Nr 4/2017

Att genomföra en arbetstidsförkortning via lagstiftning tror Livs förbundsstyrelse inte på. Den vill ompröva förbundets mål att korta arbetstiden till 30 timmars arbetsvecka för alla.
Kravet på arbetstidsförkortning har varit ständigt återkommande på förbundets kongresser. Det gäller också årets, där det finns många motioner om arbetstidsförkortning via lagstiftning. Men det är inte rätt väg att gå, anser förbundsstyrelsen i sitt utlåtande, eftersom en arbetstidsförkortning alltid måste betalas på något sätt och det inkräktar på det framtida löneökningsutrymmet.
Enligt förbundsstyrelsen motsvarar en förkortning av arbetstiden till sex timmars arbetsdag eller 30 timmars arbetsvecka cirka 30 procent av framtida löneökningsutrymme.

Det är dags att ompröva tidigare kongressbeslut och istället satsa på det avtalspolitiska målet i samordningen med Facken inom Industrin som är 100 timmar arbetstidsförkortning per år.
För närvarande ger Livsmedelsavtalet en arbetstidsförkortning med 47,5 timmar per kalenderår vid heltidsarbete som den enskilde själv disponerar över i ett fritt val mellan ledig tid, som pensionspremie eller kontant ersättning. Utöver detta vill förbundsstyrelsen att Livs ska verka för utveckla den rättighet och möjlighet som finns till förkortad arbetstid under de sista yrkesverksamma åren i form av avsättningar till deltidspension.

Det är denna väg förbundsstyrelsen vill fokusera på, att reglera arbetstidsförkortningen och övriga arbetstidsfrågor via kollektivavtal. Den bedömer att frågan om generell arbetstidsförkortning inom överskådlig framtid är politiskt död. LO har inte i sina långsiktiga mål fram till 2028 med några sådana mål.
Förbundsstyrelsen ställer sig positiv till en motion som föreslår att Livs ska verka för att lokala projekt genomförs med 6 timmars arbetsdag, men det är då frågan om lokala avtal där man jobbar kortare tid än de stipulerade arbetstiderna i det centrala avtalet. Sådana exempel på lokala avtal finns redan idag inom livsmedelsindustrin.
Motioner som vill att Livs ska verka för att ändra semesterlagen och införa en sjätte semestervecka avslås med samma motivering som 30 timmars arbetsvecka och 6 timmars arbetsdag.

Relaterade artiklar