Ny forskning visar på risker med nattarbete

Nr 2/2021

Nordiska undersökningar har påvisat nya kopplingar mellan skiftarbete och hälsa. Skiftarbete som innehåller nattarbete har samband med arbetsolycksfall och sjukfrånvaro men också med bland annat missfall och bröstcancer.

Var femte löntagare i Europa arbetar skift. I det nordiska forskningsprojektet Arbetstider, hälsa, välbefinnande och deltagande i arbetslivet (det så kallade WOW-projektet) har omfattande registermaterial använts för att få ny kunskap om skiftarbete. Över 100 vetenskapliga artiklar har publicerats om projektet.
– I våra undersökningar kunde vi använda oss av exakta data om sambandet mellan arbetstidsegenskaper och hälsa. Registeruppgifterna innehåller bland annat daglig information om social- och hälsovårdsbranschens arbetsskift under flera år. Detta möjliggjorde utarbetandet av rekommendationer för minskande av hälsorisker som orsakas av skiftarbete som är betydligt exaktare än tidigare rekommendationer, förklarar Mikko Härmä, forskningsprofessor vid finska Arbetshälsoinstitutet, på institutets hemsida.

Forskarna rekommenderar bland annat kortare nattskiftperioder och längre återhämtningstider mellan arbetsskiften:
• Antalet nattskift i följd bör vara litet, helst högst tre nätter i rad.
• Korta turintervaller (mindre än 11 timmar) bör undvikas.
• Snabb skiftesrotation (till exempel två–tre nattskift i rad) rekommenderas jämfört med långsam skiftesrotation (fyra eller fler nattskift i rad).
• Gravida kvinnor bör inte ha mer än ett nattskift per vecka.
• Arbetstagarna bör alltid få vara med i skiftsplaneringen. Goda möjligheter att påverka den egna arbetstiden förbättrar arbetshälsan och minskar sjukfrånvaron.