”Oroande utveckling för Livs”

Nr 11/2018

– Att medlemsantalet i Livs minskat så mycket under de senaste 12 månaderna är en oroande utveckling, säger Anders Hernborg, central ombudsman med ansvar för medlemsrekrytering och organisering.

Vad den negativa medlemsutvecklingen beror på har Anders Hernborg inget enkelt svar på. Ett antal stora arbetsplatser har lagts ner som till exempel Findus i Bjuv och eftersom arbetsmarknaden varit god så kan man anta att de som blivit uppsagda har fått nya jobb och att dessa inte varit livsmedelsjobb.
En tydlig tendens under åren med högkonjunktur är att förbundets rekryteringsarbete är effektivt, många nya medlemmar skrivs in, men det sker också en allt snabbare omsättning på medlemmar, vilket innebär att fler medlemmar också slutar och söker jobb i andra branscher.

Det finns en hel del som talar för att Livs i likhet med Handels och HRF håller på att bli ett förbund med hög genomströmning av medlemmar.
Inför den senaste kongressen 2017 tittade Anders Hernborg bakåt i statistiken och kunde konstatera att förbundet under åren 2014 till 2016 rekryterade 8 900 nya medlemmar, men ändå backade i medlemsantal.
Under dessa år gjordes en mängd utbildningsinsatser och medlemssamtal. Det ansågs då att fyra år var för kort tid för att säga om satsningen på medlemsrekrytering och demokratiutveckling var framgångsrik. Därför förlängdes satsningen fyra år till, alltså fram till kongressen 2021, vilket kallas för Plan 2021.
Så frågan är fortfarande: Hur ska Livs vända den negativa utvecklingen?
På verksamhetsträffen i region Öst i september redogjorde Anders Hernborg för läget och svaret från deltagarna som kom från regionens klubbar var:
– Vi får dagligen visa samma jävla anamma som vi gjorde i slutet av valrörelsen.
Och det är ungefär det svaret som Anders Hernborg själv ger när han ska besvara frågan. På olika sätt – det kan vara medlemssamtal, möten och enkäter – behöver de förtroendevalda ta reda på vad medlemmarna vill och sedan driva medlemmarnas frågor gentemot arbetsgivaren för att förbättra villkoren på arbetsplatsen.
– Utbildningarna finns och många förtroendevalda har gått dem och har redskapen. Det handlar helt enkelt om att omsätta kunskaperna i fackligt arbete och engagemang på arbetsplatserna, säger Anders Hernborg.

Om livsmedelsindustrin tenderar att bli en genomströmningsbransch så är det bara förbättringar av arbetsmiljön, fler utbildningsmöjligheter, tryggare anställningar och bättre löner som kan vända utvecklingen. Det skulle göra att fler stannade kvar inom yrket och att genomströmningen stoppas.
Den arbetsgrupp, som under Anders Hernborgs ledning löpande ska utvärdera Plan 2021, ger följande rekommendationer till regionerna, när det gäller arbetsplatser med klubb, för de kommande åren, alltså 2019 till 2021:
• Utvecklingsavtalet ska användas för att genomföra samtal med medlemmarna och hitta nya mötesformer.
• Med hjälp av förtroendemannalagen går det att planera det egna fackliga arbetet.
• Satsa på facklig introduktion till nyanställda.
• Använd ”försäkringskvarten” för samtal med medlemmarna om försäkringsfrågor.
• Se till att medlemmarna går grundläggande facklig utbildning.
För arbetsplatser utan klubb har arbetsgruppen olika förslag beroende på hur stora arbetsplatserna är. Det viktiga är att stärka den fackliga närvaron.

Även om medlemsantalet minskar ser Anders Hernborg inte någon omedelbar fara för förbundets möjligheter att försvara och förbättra kollektivavtalen.
Organisationsgraden på arbetsplatser med klubb och avtal är fortfarande hög, 70 procent, och vid en eventuell konflikt är det dessa arbetsplatser, där arbetsgivaren är medlem i Livsmedelsföretagen, som tas ut.
Det är på mindre arbetsplatser med hängavtal som organisationsgraden är lägre. Där kan den vara 50 procent eller lägre.
– För våra möjligheter att vinna en konflikt under avtalsförhandlingarna har dessa arbetsplatser inte så stor betydelse, men för de medlemmar som vi har på dessa arbetsplatser är det naturligtvis väldigt viktigt att vi kan både kontrollera och försvara kollektivavtalen oavsett om det finns klubb eller inte.

Relaterade artiklar