Platschefen frias även i hovrätten

Nr 4/2020

Otydlighet i delegation av arbetsmiljöuppgifter och befogenheter som funnits inom Atria Sverige gör att hovrätten friar den platschef som stått åtalad efter en dödsolycka i Pastejköket Tranås 2015.
Efter olyckan åtalades platschefen för arbetsmiljöbrott med vållande till annans död och talan om företagsbot väcktes. Eksjö tingsrätt friade i juni förra året platschefen medan bolaget dömdes att betala 1 miljon kronor i företagsbot. Åklagaren överklagade domen i den del som rörde platschefen.

Den fråga som Göta hovrätt nu haft att ta ställning är densamma som tingsrätten brottades med: Var platschefen att jämställa med arbetsgivaren och hade han därmed det arbetsgivaransvar som följer av arbetsmiljölagen? En oenig tingsrätt svarade nej, och nu har en enig hovrätt gjort detsamma.
Det är inte ovanligt att ett bolags verksamhet är av sådan omfattning och så geografiskt spridd att det finns ett behov av att flytta ner ansvaret för vissa frågor i organisationen, till en platschef exempelvis. Det ställs dock vissa krav på en sådan så kallad delegering för att den ska få straffrättslig verkan.

För att en delegering av exempelvis ansvaret för arbetsmiljön ska godtas krävs att det genom den har klargjorts vem som i olika avseenden bär ansvaret för att arbetsmiljölagstiftningens bestämmelser följs påpekar hovrätten.
”Kravet på tydlighet gör sig gällande med allt större styrka ju längre ned i beslutskedjan som delegering sker och följden av en otydlig delegering är att ansvaret ligger kvar på den närmast högre nivån.”
Det finns omständigheter som i någon mån talar för att det skett en delegation av arbetsmiljöansvaret, men oklarheterna är många och omfattande. Det framgår exempelvis inte av utredningen i målet vad platschefens närmaste chef hade för arbetsuppgifter, befogenheter och ansvar och hur hans ställning som fabrikschef förhöll sig till den åtalades ställning som platschef.
Och då är det som hovrätten konstaterar ”inte ställt utom rimligt tvivel att /platschefen/ hade en sådan position i bolaget när det gäller arbetsmiljön på fabriken i Tranås att han inom det området kan betraktas som arbetsgivare.” Och därför frikänns han från ansvar för arbetsmiljöbrott.

Precis som i fallet med dödsolyckan på Atrias anläggning i Borås slutar alltså den rättsliga prövningen även i detta fall med att ansvaret placeras högre upp i organisationen, någonstans i ledningen för Atria Sverige.