Semper måste sänka halten av mjöldamm

Nr 11/2021

Föreläggande. Semper AB har fått ett föreläggande om att senast 31 januari 2022 ha genomfört åtgärder för att sänka halten av mjöldamm på bageriet i Korsnäs. Föreläggandet är förenat med ett vite på 200 000 kronor. Problemen med för höga halter av mjöldamm går flera år tillbaka i tiden. Semper har vidtagit olika åtgärder för att minska halterna och företagshälsovården har genomfört uppföljande exponeringsmätningar. ”Åtgärderna bedöms ha haft effekt men nivågränsvärdet för mjöldamm överskrids fortfarande” påpekar Arbetsmiljöverket.