Skyddsombud på Arla begär hjälp

Nr 10/2020

Ett skyddsombud på Arla Foods Jönköpingsmejeri har vänt sig till Arbetsmiljöverket med en begäran om föreläggande eller förbud för att åtgärda brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
Personalen på processavdelningen upplever att de måste vara på många ställen samtidigt och att de känner sig stressade vid dessa tillfällen.
Fackklubb och skyddsorganisation har återkommande ”begärt skriftliga svar på vilka åtgärder arbetsgivaren tänker vidta. Arbetsgivaren har till viss del gett svar på skrivningarna
och i nästa läge genomfört nya produktionsförändringar utan att analysera frågan från personalen kring arbetsbelastning”.
I början av september har arbetsgivaren åter genomfört en stor produktionsförändring utan att analysera den kognitiva arbetsbelastningen, trots fall med ohälsa då sjukskrivning blivit följden tillägger skyddsombudet.