Skyddsombud på Arla i Götene begär ingripande

Nr 7-8/2019

Obalans mellan krav och resurser

Huvudskyddsombudet på Arla Foods i Götene har i en skrivelse till Arbetsmiljöverket begärt ingripande med föreläggande eller förbud för att komma till rätta med brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
Han hade då utan framgång krävt åtgärder av arbetsgivaren. Kravet var rakt och enkelt: Ta fram en bemanningsplan där krav och resurser är i balans. Nu, under sommaren 2019, och därefter.
I skrivelsen till Arbetsmiljöverket redovisas situationen på avdelning BSM (Bregott, Smör och Minarin) i samband med pågående omorganisation, och hur klubben agerat.

Där sägs bland annat att man under ett antal år påpekat bristen på rekrytering då någon slutat, att personalen om och om igen hamnar på positioner där dom förväntas klara uppgifter som de inte har tillräcklig kompetens att utföra på ett tillfredsställande och säkert sätt, och att man under en längre tid sett att resurserna inte motsvarar kraven.
Den nya organisationen är underbemannad. Ett antal händelser på grund av stress och hög arbetsbelastning har också rapporterats in i LIA-systemet (Livsmedelsbranschens informationssystem om arbetsmiljö).
Huvudskyddsombudet hänvisar till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, och konstaterar att gällande resurser inte är i balans med de krav som ställs av arbetsgivaren på Tillverkningen BSM.