Stärkt rätt att larma anonymt

Nyligen fick vi en ny lag i Sverige, visselblåsardirektivet. Den innebär att du anonymt kan larma om missförhållan-den på din arbetsplats eller på en extern arbetsplats, till Livsmedelsverkets vissel-blåsarfunktion. 

– Vi kommer att anlita extern part att sköta detta åt oss. Det blir en juristfirma som tagit fram en visselblåsartjänst, berättar Mattias Åsander, områdeschef på Livsmedelsverket. 

Som Mål & Medel skrivit tidigare så har regeringen beslutat att vissa myndigheter i Sverige ska ha en anonym visselblåsarfunktion. Detta för att
oegentligheter eller missförhållanden ska kunna uppdagas och åtgärdas. Visselblåsardirektivet trädde i kraft den 17 december.

Att anmäla livsmedelsfusk har varit möjligt tidigare hos Livsmedelsverket men då har offentlighetsprincipen gällt. Vilket betyder att ärendet alltid registrerats och blivit en allmän handling. Du har kunnat vara anonym men anmälan med alla andra uppgifter, såsom företagsuppgifter, har registrerats. 

Med livsmedelsfusk menas ”när någon avsiktligt bryter mot livsmedels-lagstiftningen i syfte att vilseleda konsumenter och företag för ekonomisk vinning”. Medan den nya visselblåsarfunktionen kan man arbeta bredare och inbegripa till exempel mot personer som misstänks för oegentligheter och dessutom kommer man med funktionen att kunna hantera ärendena snabbare. 

– Tidigare när ett ärende kommit in till oss har det registrerats hos en registrator och därmed blivit en allmän handling som vem som helst kan begära ut. Så kommer det inte att vara framöver med visselblåsarfunktionen, säger Mattias Åsander. 

Tanken på sikt är att visselblåsarfunktionen ska utvidgas och gälla för hela EU. Bland annat görs detta dels för att det finns flera multinationella företag inom livsmedelsbranschen och dels för att det finns livsmedelsproduktion där delar av produktionen görs i olika länder. 

– EU-kommissionen har beslutat om en gemensam visselblåsarfunktion som alla stater ska kunna ansluta sig till, säger Mattias Åsander. 

Även om den nya lagen, visselblåsardirektivet, trädde ikraft den 17 december har Livsmedelsverket till senast den 17 juli 2022 på sig att se till att visselblåsarfunktionen är på plats.

– Men vi kommer att vara igång tidigare än så, och man kan anmäla redan idag, om man tror att man har ett visselblåsarärende, men då via vår växel, säger Mattias Åsander. 

När funktionen måste vara upprättad beror på myndighetens storlek. Är det fler än 499 anställda ska funktionen vara inrättad före den 17 september 2023.

– För mindre företag ska funktionen vara helt upprättad nu vid årsskiftet. Och för oss på Livsmedelsverket är det juli 2022 som gäller. Vi har fått lite olika lång tid på oss beroende på hur stor myndigheten är, säger Mattias Åsander. 

Mattias Åsander välkomnar funktionen och hoppas snart ha alla delar på plats.

– Vi har en del utredningstekniska delar kvar, men vi tror att vi kan testa mottagarfunktionen vid månadsskiftet januari/ februari.