Stora arbetsmiljökrav på Närkes slakteri

Nr 9/2021

Arbetsmiljöverket har efter en inspektion på Närkes slakteri i Gällersta AB i början av juli ställt en rad krav på förbättringar av arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet.
Kraven är omfattande. De flesta rör systematiskt arbetsmiljöarbete: befogenheter, resurser och kun-
skaper för de personer som tilldelats uppgifter i det systematiska arbets-
miljöarbetet, arbetstagares med-
verkan i arbetsmiljöarbetet, under-sökning och riskbedömning av arbetsutrustning och av arbetet med partering av djur samt av golvytor och trappsteg.
Närkes slakteri har tiden fram till första oktober för att uppfylla kraven.