Strid om mjöldamm på Semper

Nr 9/2021

Exponeringen för mjöldamm över-stiger gällande gränsvärde på Semper
AB:s bageri i Korsnäs. Nu förbereder Arbetsmiljöverket ett vitesföreläggande för att förmå bolaget att vidta åtgärder så att exponeringen senast 30 november ligger under gränsvärdet.
På anläggningen i Korsnäs produ-ceras glutenfritt knäckebröd. Ett 20-tal anställda arbetar i produktionen och exponeras för mjöldamm.
Vid en inspektion för snart två år sedan konstaterade Arbetsmiljöverket att Semper inte gjort någon expo-eringsmätning av dammet och heller ingen riskbedömning av de anställdas exponering.
Bolaget fick därför krav på undersökningar och riskbedömningar.

Semper har sedan dess med hjälp av företagshälsovården genomfört
mätningar, vilka visade att gräns-värdet överskreds. Bolaget har också
vidtagit andra åtgärder för att minska
halterna av mjöldamm, och genomfört uppföljande exponeringsmätningar.
”Åtgärderna bedöms ha haft effekt
men nivågränsvärdet för mjöldamm överskrids fortfarande” påpekar Arbetsmiljöverket. Och därför är ett vitesföreläggande med krav på ytterligare åtgärder på gång.