Varning efter olycka på Guldfågeln

Nr 7-8/2018

En operatör på Guldfågeln AB i Mörbylånga blev av med en del av vänster långfinger i en påsmaskin. Handhavandefel hävdar bolaget, som därför gett mannen en varning. Guldfågeln har i sin tur fått krav på att åtgärda samtliga påsmaskiner sedan Arbetsmiljöverket konstaterat att det finns en risk att komma åt rörliga delar utan att stänga av maskinerna.
Olyckan inträffade den 2 mars i år. Operatören arbetade vid en station där han skulle väga kycklinggrillspett då han såg att plasten fastnade vid nedmatningen i den intilliggande salladslinjens påsmaskin.
Han ville hjälpa sin kollega, och agerade instinktivt. Utan att trycka på nödstoppet eller stänga av påsmaskinen stack han in armen för att komma åt den påse som fastnat. När svetsbackarna slog ihop skars vänster långfinger mot knivarna på svetsbackarna. Fingertoppen och nageln skars av.

Enligt Guldfågelns utredning av olyckan fungerade påsmaskinen som den skulle, och det förelåg inga extraordinära förhållanden i arbetssituationen som skulle ha kunnat påverka händelsen. Istället rörde det sig om ett handhavandefel. Operatören bröt mot säkerhetsföreskrifterna. Han visste att man inte fick stoppa in händerna i maskinen, och fick därför en varning för åsidosättande av säkerhetsinstruktioner.
Arbetsmiljölagen är en skyddslagstiftning. Och som domstolar ofta framhåller så har en arbetsgivare enligt lagen en skyldighet att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Det är upp till arbetsgivaren att leda och organisera arbetet så att olycksfall inte inträffar.
Säkerhetsinstruktioner är en viktig del i det förebyggande arbetet. Men de räcker inte. Det krävs också olika typer av maskinskydd för att förhindra att enkla mänskliga misstag får förödande konsekvenser (arbetsmiljön ska vara förlåtande).

Olyckan visar att det finns en risk att komma åt rörliga delar utan att stänga av påsmaskinen konstaterade Arbetsmiljöverket efter en inspektion den 4 april. Verket kräver därför att Guldfågeln AB ska undersöka och riskbedöma samtliga påsmaskiner på företaget. Därefter ska man i en skriftlig handlingsplan ange de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall och som inte genomförs omedelbart. Senast den 4 juli vill Arbetsmiljöverket ha svar.

Guldfågeln AB har dessutom, efter en tidigare inspektion, krav på sig att rätta till flera andra arbetsmiljöbrister.
Det handlar bland annat om rutiner för och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, om komplettering av de undersökningar och riskbedömningar av arbetsförhållandena som gjorts och om otillräckliga skydd på en maskinlinje i avdelning ”Stycken”.
Arbetsmiljöverket vill ha en redovisning av hur dessa krav uppfyllts vid en uppföljande inspektion den 5 september.