Vibrationsskador ökar – men kan undvikas

Nr 11/2015

Antalet personer med vibrationsskador ökar trots riktlinjer om begränsad exponering och om regelbundna kontroller. Om riskerna uppmärksammas mer och utreds så minskar skadorna, enligt Arbets- och miljömedicinska kliniken i Lund. 

Roterande knivar vid styckningslinjer, bröstbenssågar, jobb med högtryckstvätt och truckkörning på ojämnt underlag under lång tid är sådant som kan ge upphov till vibrationsskador. Därför ska arbete med sådan exponering begränsas i tid enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer (AFS 2005:15) som är desamma inom hela EU. Jobb där exponeringen för vibrationer med en viss styrka sker under lång tid kräver regelbundna medicinska kontroller. Antalet personer som utreds för vibrationsskador ökar trots dessa riktlinjer, rapporterar kliniken för arbets- och miljömedicin, AMM, i Lund.

Vibrationsskador yttrar sig som domnande fingrar och händer, stickningar, vita fingrar, värk och nedsatt handstyrka. Varje år utreder de Arbets- och miljömedicinska klinikerna i landet flera hundra patienter för misstänkt vibrationsskada. Inom livsmedelsindustrin tycks risken vara störst i styckningsanläggningar.

– På många styckningsanläggningar jobbar man med roterande knivar. Om de är dåligt underhållna så vibrerar de mer, säger Christian Sturesson, huvudskyddsombudssuppleant på Scan i Kristianstad.

Runt en femtedel av de som jobbar i styckningen, uppskattar han, står vid en maskinellt driven kniv ungefär en timme och en kvart under en arbetsdag. Vissa veckor kan det handla om att jobba vid en sådan kniv ett arbetspass varje dag, andra veckor om något enstaka arbetspass.

Jobb där man håller ett hårt grepp om något i kombination med att händerna utsätts för vibrationer innebär en skaderisk. Det kan leda till att en nerv i handleden kommer i kläm (så kallad karpaltunnelsyndrom). Det är en skada som förekommer i styckningsanläggningar.

– Antalet patienter som kommer till oss med vibrationsskador har ökat från ett sextiotal till runt hundra per år. Det kan bero på att fler skadats eller på att problemet uppmärksammats mer, säger Eva Tekavec, specialistläkare på Arbets- och miljömedicin i Lund.

I byggbranschen medför arbete med vissa handverktyg ofta vibrationsskador, därför är det viktigt att minimera exponeringen. Eva Tekavec känner inte till hur vanliga sådana skador är i livsmedelsindustrin.

Det kan vara så att risken för vibrationsskador underskattas och att alla inte känner till att jobb med vibrerande verktyg och maskiner kan vara skadligt.

– Man ska få information om riskerna när man blir anställd. Men jag har mött unga killar som inte känt till att vibrationer kan vara farliga, säger Eva Tekavec.