Buller på jobbet påverkar fostret

Nr 6/2012

Ny svensk forskning: Barnets framtida hörsel och födelsevikt påverkas om gravida utsätts för buller på jobbet

Buller i arbetet vid gravidi­tet påverkar barnens hörsel och födelsevikt. Hörsel­skydd skyddar inte fostret.
Det visar ny svensk forsk­ning.

Trots att de hörselskadliga effekterna av buller i arbetslivet varit kända under lång tid är många fortfarande utsatta för bullret, även en stor del av kvinnorna i livs­medels­in­du­s­trin, verkstadsindustrin och på förskolor.
När en gravid kvinna arbetar i en sådan miljö utsätts också fostret för bullret, och med ännu högre skaderisker än de mamman utsätts för. Den vanligaste skyddsåtgärden för henne är hörselskydd, men de skyddar inte fostret. Låga frekvenser dämpas inte alls och högre frekvenser dämpas bara måttligt.
Detta visar en omfattande forskning på Karolinska institutet (KI), som leds av Per Gus­tavs­son, professor och överläkare vid Institutet för miljömedicin.

Magen är inget skydd
– Just när det gäller de låga frekvenserna kan vi konstatera att de går rakt in till fostret. Basen dämpas inte alls av mammans mage eller livmodern. Och eftersom vi vet att detta buller har skadliga effekter på vuxna så kan vi utgå ifrån att effekterna är farliga även för fostret, säger Per Gustavsson.
Även tidigare studier tyder på att barnens hörsel påverkas av att modern exponerats för buller i arbetet under graviditeten. Genom kontroller på samtliga specialistmottagningar i Sverige har KI:s forskningsprojekt konstateras att hörselnedsättning på grund av buller inte kan förväxlas med att barnet haft många öroninflammationer.
– Bullret orsakar direkta skador på hörselorganet, alltså i själva öronsnäckan. Det kan med­föra både en nedsättning av hörseln och en ökad förekomst av tinnitus, berättar Per Gus­tavs­son.

Lägre födelsevikt
Flera undersökningar tyder dess­utom på en minskad födelsevikt bland barn till bullerexponerade mödrar.
– Minskad födelsevikt är en markör för nedsatt inlärnings- och uppfattningsförmåga hos barnet och ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar senare i barnets liv, säger Per Gustavsson.
Han menar också att det är svårare att konstatera sambandet mellan bullret och minskad födelsevikt eftersom flera andra faktorer spelar in: Moderns ålder, längd, graviditetens längd, antal graviditeter, rökvanor och utbildningsnivå. Ändå visar forskningen att det verkligen finns ett samband med bullret.
Men det behövs mer forskning på området och projektet på Karolinska institutet kommer att väga tungt vad gäller att ge underlag för bättre riskbedömning vid bullerexponering under graviditet, och en säkrare rådgivning till gravida arbetstagare, till arbetsgivare, mödravård och företagshälsovård.
– När det finns risk för att fostret skadas av bullret måste absolut åtgärder vidtas, slutar Per Gustavs­son.
Bill Erlandsson