”EU-valet handlar ytterst om jobben”

Nr 5/2019

– Det är viktigt att högerpopulister och nationalister inte hamnar i majoritetsställning i Europaparlamentet. Tyvärr är det en trend som vi ser i många europeiska länder, säger Eva Guovelin, Livs förbundsordförande.

I slutet av april märks inte det stundande EU-valet så mycket, men det är lugnet före stormen.
– Vårt valarbete kommer att intensifieras i maj, berättar Eva Guovelin.
Själv har hon under våren varit runt på ganska många livsmedelsföretag.
– Framför allt har jag pratat om EU-valet på de årsmöten som jag deltagit i.
De områden som hon pekar på som viktiga återfinns i LO:s valplattform Ta tillbaka kontrollen som samtliga LO-förbund ställt sig bakom.
Det som plattformens rubrik syftar på är att högern tappat kontrollen i EU. Att vanliga människor fått det allt sämre på grund av den politik som förts. EU-samarbetet är också hotat i och med att högerextremismen växer.
– Jag ser EU-valet den 26 maj som ett värderingsval, det är otroligt viktigt ur den aspekten. EU-besluten påverkar oss så mycket mer än vad vi tänker på i vardagen, säger Eva Guovelin och fortsätter:
– De fackliga fri- och rättigheterna ska vara överordnade de ekonomiska friheterna i EU, så ser det inte riktigt ut idag.
Den fråga som är central för så väl Livs som de andra LO-förbunden är att ordning och reda ska råda på arbetsmarknaden. De vänder sig mot att EU:s regelverk skapar konkurrens med löner och arbetsvillkor.
Hon tar Göteborgs Kex i Kungälv som exempel.
– Det är inte rätt att en lönsam fabrik i Sverige läggs ner bara för att lönerna är lägre i ett annat EU-land. Då konkurrerar vi inte på lika villkor. Det visar att det gör skillnad på vilket parti som man lägger sin röst.
Eva Guovelin tycker att det är jättebra att Johan Danielsson med sin fackliga bakgrund är ett av Socialdemokraternas toppnamn i EU-valet, se sid 20 för en intervju med honom.
– Att få medlemmarna att förstå betydelsen av att gå och rösta i EU-valet är en utmaning. De som har röstat i det nationella valet vet att de politiska besluten påverkar oss i vardagen och ser betydelsen. Det är precis på samma sätt med valet till Europaparlamentet.
Det finns mycket att göra. Hit hör att få till en förändring av reglerna vid offentlig upphandling inom EU.
– Det ska vara okej att ställa krav på kollektivavtal.

Eva Guovelin sitter med i det nationella rådet för livsmedelsstrategin som regeringen tillsatt. Hon berättar att en återkommande fråga är betydelsen av att öka livsmedelsexporten och att EU:s marknad är viktig.
För livsmedelsarbetarna handlar det ytterst om jobben, att de är trygga. Inte heller att förglömma, säger Eva Guovelin, att jordbruksstödet utgör en stor del av EU:s budget. Hur det utformas påverkar livsmedelsbranschen om man ser till hela kedjan.
Själv blir hon ständigt påmind om EU:s betydelse, då hon sitter i både i IUL:s styrelse och EFFAT:s styrelse. Hon berättar att det hela tiden pågår ett påverkansarbete för att besluten som fattas inte ska hota de fackliga fri- och rättigheterna.
– Sedan ser systemen i de europeiska länderna väldigt olika ut. I Norden löser vi mycket genom att parterna ingår kollektivavtal. I andra länder bygger man mycket på lagstiftning, allt ifrån minimilöner och annat. I några länder finns en mix och mer företagsvisa kollektivavtal. Det är viktigt att vi värnar om vårt system och vår modell.
Att svenska kollektivavtal ska gälla på svensk arbetsmarknad är oerhört viktigt att få gehör för i EU. Det berör livsmedelsarbetarna i allra högsta grad, säger Eva Guovelin.

En annan angelägen fråga som hon vill lyfta är migrationen, att det vore förödande om Europaparlamentet skulle domineras av högerextrema partier.
– I grunden handlar det om människors lika värde och rätt. Men det är inte rimligt att ett så litet land som Sverige ska ta ett så oproportionerligt stort ansvar som vi gjorde för flyktingströmmarna 2014 och 2015, alla EU-länder måste dela på ansvaret.
Hon tycker också att det är viktigt att inte bara tala om migrationen som kostnad.
– Alla EU-länderna har mer eller mindre en åldrande befolkning och har behov av arbetskraft. Även personer som kommer hit av asylskäl bidrar till samhällets utveckling. Men har du inte den människosynen så får vi ett helt annat samhälle.
Det finns med andra ord många anledningar att rösta i EU-valet, konstaterar Eva Guovelin.
– För mig är det viktigt att det finns en stark socialdemokratisk röst i EU om vi vill ha ett samhälle som bygger på jämlikhet.
malin klingzell-brulin