Förslag om skyddsrond hos alla med avtal

Nr 3/2020

Regeringen vill att de regionala skyddsombuden, RSO, ska kunna göra skyddsronder på alla arbetsplatser som har kollektivavtal eller brukar ha avtal. Därför lägger regeringen fram ett förslag till riksdagen om att utöka skyddsombudens befogenheter.

I dag har de regionala skyddsombuden bara tillträde till arbetsplatser där det finns medlemmar i facket. Det vill nu regeringen ändra på, inte minst med tanke på att det förra året inträffade över 100 000 arbetsolyckor och att 46 personer dog på svenska arbetsplatser.
– Som lagen är idag riskerar kravet på att arbetstagarorganisationen ska ha en medlem på arbetsstället att leda till att regionala skyddsombud inte får tillträde till arbetsställen där de skulle behövas. De regionala skyddsombudens arbete är oerhört viktigt, det kan ytterst handla om liv och död, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S).

Det är också ett sätt att täppa till den lucka som funnits i lagstiftningen. Företag med kollektivavtal utan medlemmar ska i framtiden inte kunna smita från sitt arbetsmiljöansvar. Lika spelregler ska gälla för alla företag som har kollektivavtal.
Förslaget att utvidga tillträdesrätten välkomnas av Livs.
– Jag är väldigt positiv till att få denna möjlighet för de regionala skyddsombuden att komma in på alla företag med kollektivavtal. Det är ett rimligt krav. Finns det kollektivavtal så innebär det att vi som parter ska samverka om arbetsmiljön. Det borde det inte råda någon konflikt om, säger Lena Persson, central ombudsman och ansvarig för arbetsmiljöfrågor.
Det är också en fråga som Livs drivit genom LO sedan 2016. Det var då som LO tillsammans med Arbetsmiljöverket började titta närmare på osund konkurrens.
– Det visade sig att det var väldigt vanligt att företag konkurrerade med arbetsmiljön, att de helt enkelt struntade i arbetsmiljöreglerna för att det var kostsamt, berättar Lena Persson.
Något som hon betonar i sammanhanget är att rörligheten på den svenska arbetsmarknaden har ökat och även de otrygga jobben då andelen visstidsanställda, inhyrda och utstationerade arbetstagare har blivit större. Det finns anledning att anta att fler arbetstagare i dag jämfört med tidigare arbetar på en arbetsplats där det saknas skyddsombud. Det är också så att företag med färre än fem anställda inte behöver ha något skyddsombud.
– Det är tufft att driva arbetsmiljöfrågor på mindre arbetsplatser, även de som har otrygga anställningar kan ha svårt att ta tag i dessa frågor, säger Lena Persson och fortsätter:
– Självklart ska de regionala skyddsombuden ha tillträde till alla arbetsplatser med kollektivavtal. Det ska inte hänga på om det finns medlemmar eller inte.

Under 2019 genomförde Livs 66 regionala skyddsombud 1 661 arbetsplatsbesök och totalt har de haft tillträde till 1 100 arbetsplatser där det finns medlemmar.
– Om regeringens förslag blir verklighet skulle antalet arbetsplatser mer eller mindre fördubblas. För vårt vidkommande är det 950 företag till där vi har avtal men inte medlemmar.
Lena Persson betonar att Livs regionala skyddsombud har kunskaper som arbetsmiljöinspektörer saknar som inte har erfarenheter från livsmedelsindustrin.
– Det visar en del trista upphävningar av skyddsombudsstopp och begäran om åtgärder där Arbetsmiljöverket valt att gå på arbetsgivarens linje istället för att lyssna på det regionala skyddsombudet. Sedan har det hänt den olycka som skyddsombudet befarat. Att säga att skyddsombudets arbete är verkningslöst beror snarare på att Arbetsmiljöverket hanterar kraven felaktigt.
Efter att lagrådet har granskat förslaget kommer regeringen lämna en proposition till riksdagen för beslut. Planen är att detta kommer att göras under våren.
Ökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud var ett förslag som fanns med i en offentlig utredning redan i mars 2017, det vill säga för tre år sedan. Att förslaget först nu i vår kommer att läggas fram i riksdagen beror enligt Eva Nordmarks presssekreterare på att beredningen inom regeringskansliet har tagit tid.

Frågan är också om regeringen kommer att få stöd i riksdagen för förslaget att de regionala skyddsombuden ska få utökad tillträdesrätt. Redan nu flaggar flera partier att de inte kommer att stödja förslaget. Inte minst Sverigedemokraterna har varit ute i debatten och fört fram att RSO borde avskaffas och ersättas med statliga arbetsmiljörådgivare.

Förutom att ge de regionala skyddsombuden tillträdesrätt till alla arbetsplatser med kollektivavtal föreslår regeringen också lagändringar som ska ge mer lika villkor mellan utstationerad och inhemsk arbetskraft. Regeringen föreslår också skärpta regler om anmälningsskyldighet vid utstationering.
Utstationerad arbetskraft på svensk arbetsmarknad har ökat kraftigt från 2015 fram till 2019. Det är framför allt inom byggverksamheten som det finns utstationerade arbetstagare i Sverige, men även livsmedelsframställning i Sverige tillhör branscher där det är vanligt med utstationerade arbetstagare. Det handlar om bland annat om yrken som slaktare, styckare och bagare.
Den 1 december 2019 handlade det om 257 personer i gruppen utstationerad arbetskraft som bedriver livsmedelsframställning i Sverige. Mål & Medel har tidigare uppmärksammat sådan verksamhet, som när det konkursdrabbade hönsslakteriet i Håkantorp hyrdes ut till ett litauiskt företag som bedrev slakt med utländsk personal, se nummer 3/2012.