Livsmedelsföretag sämst på att hantera farliga ämnen

Nr 12/2018

Cancer är den vanligaste orsaken bakom arbetsrelaterade dödsfall inom EU. Men samtidigt som användningen av kemikalier ökar så brister många företag i hanteringen. Det visar den inspektion som Arbetsmiljöverket genomförde under två veckor i början av oktober.

Av de 1 800 arbetsplatser som inspekterades fick åtta av tio krav på att åtgärda brister och sämst var livsmedelsindustrin. Av de 163 livsmedelsföretag som inspekterades brast 90 procent i sin kemikaliehantering, snittet låg på 82 procent.
– Livsmedelsbranschen låg ovanligt högt och sticker ut om vi jämför de med andra branscher som vi undersökt, säger Tomas Dahlquist, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket och projektledare för insatsen som ingår i en europeisk arbetsmiljökampanj.

När Arbetsmiljöverket genomför inspektioner görs det utifrån ett stort antal föreskrifter men när det gäller kampanjer, som den som nu genomförts, så är det ett annorlunda förfarande.
– Vi väljer då att sikta in oss på ett fåtal saker. I det här fallet har vi haft fyra regler i fokus om kemikaliehanteringen.
Företagen ska ha en förteckning över sina kemikalier, dessa ska ha riskbedömts, arbetstagarna ska ha informerats och ha adekvat kunskap på området. Ytterst handlar det om att få friskare arbetsplatser genom att hanteringen av farliga ämnen sker på ett säkert sätt.
När det gäller de 163 livsmedelsföretag som inspekterades så riktades totalt 349 krav mot 150 av dessa företag, det vill säga i snitt två krav per företag.
– Det som många missat är de riskkällor som bildas i verksamheten. Har man missat det i sin förteckning så har man per automatik även missat att göra en riskbedömning.
Ett exempel som han ger är mjöl som många inte tänker på som ett farligt ämne, men som bildar mjöldamm vilket är en hälsorisk och där det finns gränsvärden som inte får överskridas. Ett annat exempel är frityrolja som blir farlig när den kokas.
– Vi har lagt mycket fokus på att få arbetsgivarna att teckna ner alla sina kemiska riskkällor och inte bara ha förteckningar över de kemikalier som köps in.

Under början av 2019 kommer Arbetsmiljöverket att följa upp de företag som fått krav. Tomas Dahlquist understryker att syftet med kampanjen är att hjälpa företagen på traven och ge dem en möjlighet att förbättra sig när det gäller kemikaliehanteringen.
– Vi vill inte att någon ska drabbas av ohälsa på grund av sitt arbete. Många har också sagt att de fått sig en ögonöppnare, att det här varit sådant som de inte tänkt på.
Företagen som Arbetsmiljöverket inspekterat har varit spridda över hela landet. Förutom företag med livsmedelsproduktion så har det handlat om arbetsplatser inom skola, gröna näringar, vård och omsorg, hotell och restaurang, badanläggningar, fordonsverkstäder, avfallshantering och tvätterier.
Tomas Dahlquist har själv deltagit i inspektionerna som gjorts, bland annat har han besökt en godisfabrik.
– Det är ett typiskt exempel. Företaget hade koll på kemikalier som köpts in, men inte på de farliga ämnen som de själva bildade i sin verksamhet och då även missat att göra en riskbedömning.

Han understryker samtidigt att även om 90 procent av livsmedelsföretagen fick krav så är det inte säkert att alla dessa hanterar farliga kemikalier.
– Företagen har brustit i det systematiska arbetsmiljöarbetet när det gäller kemikaliehanteringen.
Det är så väl arbetsolyckor som arbetssjukdomar orsakade av farliga ämnen som Arbetsmiljöverket vill förebygga.
– Tittar vi rent hälsomässigt så är det fler som dör av sjukdomar i arbetet än som dör av olycksfall. Det finns ingen statistik men vi hör allt från 300 till 3 000 dödsfall per år i arbetsrelaterade sjukdomar där man under flera år har utsatts för olika typer av kemikalier.

• Vad är det viktigt som anställd att tänka på?
– Det är svårt att ge generella råd. Det är bra att påtala om det finns omärkta kemikalier eller om man ser farosymboler på behållare och inte vet vad för skydd man ska använda.
Han understryker att kemikaliehanteringen är arbetsgivarens ansvar. Det som skyddsombud kan göra är att ligga på arbetsgivaren så att hanteringen sker på ett säkert sätt och om inte så sker kan skyddsombudet göra en begäran om åtgärd enligt Arbetsmiljölagen 6 kapitlet 6 paragrafen punkt a.
– Den möjligheten har alltid ett skyddsombud när det gäller arbetsmiljöfrågor, och om arbetsgivaren saknar kunskaper i kemikaliehantering så kan även det vara ett skäl att använda sig av 6:6a.

Relaterade artiklar