Regelförnyelse hotar skyddsarbete i kyla

Nr 2/2019

Arbetsmiljöverket vill avskaffa föreskriften om arbete i kylda livsmedelslokaler. Enligt Livs skulle det allvarligt försvåra skyddsarbetet för framförallt styckarna som är en mycket skadedrabbad yrkesgrupp.
– Jag är upprörd och oroad över Arbetsmiljöverkets initiativ som är en del av en större regelförnyelse som myndigheten vill genomföra under 2019, säger Lena Persson, Livs arbetsmiljöombudsman.
Remisstiden för detta reformarbete går ut den 15 mars. Livs kommer att lämna ett eget yttrande som blir en branschspecifik underremiss till LO:s svar som täcker hela den planerade regelförnyelsen.
– Jag kommer att ha ett möte med fackklubbar inom slakt och chark och andra branscher med mycket kylda miljöer för att ta in fler synpunkter innan vi skriver vårt yttrande, säger Lena Persson.

Frågan är egentligen inte ny för Livs del. Redan 2010 kom Arbetsmiljöverket med ett förslag om att avskaffa föreskriften om arbete i kylda livsmedelslokaler (AFS 1998:2) och en konsekvensutredning gjordes, där verket visade att andra ”mer övergripande” föreskrifter i stort sett täckte AFS 1998:2.

Men 2010 års konsekvensutredning konstaterade också att så inte riktigt var fallet. Den paragraf (10 §) som anger att köttets temperatur i snittstället vid styckning inte får underskrida +4C täcks inte och detsamma gäller luftens relativa fuktighet som inte får överstiga 60 procent i lokalerna där arbetet bedrivs (16 §).
Dessutom oroade sig Arbetsmiljöverket över att upphävandet av temperaturgränsen som säger att lokalen där stadigvarande arbete bedrivs ska hållas nära +16C (12 §) skulle kunna uppfattas som att verket släppte på temperaturkravet, vilket inte var fallet, eftersom detta krav fanns med i andra föreskrifter. Summa summarum kom Arbetsmiljöverket fram till att den nya föreskriften om arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2) som skulle ersätta den branschspecifika (AFS 1998:1) behövde kompletteras med speciella temasidor om kylda lokaler på myndighetens webbplats för att det skulle fungera.
Förslaget fick förödande kritik från Livs och Handels. Att ha temasidor på webben med innehåll från de borttagna föreskrifterna uppfattades inte som ett seriöst alternativ.

Risken med sådana är att de bara uppfattas som till intet förpliktigande rekommendationer och inget som arbetsgivarna måste rätta sig efter. Den rakt motsatta betoningen föreslogs, nämligen att se kylda livsmedelslokaler som särskilt utsatta arbetsmiljöer, där skaderisken är förhöjd i muskulatur som blir avkyld och stel.
Livs lyfte fram den betydelse som gällande branschföreskrift AFS 1998:2 hade för avtal och i förhandlingar, där skyddsombud kan mäta att temperaturen i köttets snittyta inte understiger +4C, vilket skulle innebära att styckarna fick ta i hårdare i ett redan hårt jobb med stora skaderisker. Som en följd av den skarpa fackliga kritiken lade Arbetsmiljöverket aldrig fram förslaget om att avskaffa branschföreskriften. Men det lades heller inte ner utan bara på is. Och nu har det återkommit tillsammans med den stora regelförnyelsen.
– Det är till och med ett sämre förslag denna gång. Då fanns en utförlig genomgång av vilka konsekvenser det skulle få och i vilka avseenden andra övergripande föreskrifter täckte upp, men det gör det inte nu, konstaterar Lena Persson.

Såvitt Lena Persson vet finns inget önskemål från arbetsgivarsidan om att avskaffa föreskriften om arbete i kylda livsmedelslokaler.
– Vi ställer oss frågan vem Arbetsmiljöverkets föreskrifter är till för. Vad är arbetsmiljön värd? Bara i januari har åtta personer dött på arbetet. Inom slakt och chark har två dödsfall ägt rum under de senaste åren, fortsätter Lena Persson.

Relaterade artiklar